Search Result of "Amorphophallus"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (18)

Img

งานวิจัย

ชีววิทยาของบุกไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้่นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ชีพลักษณ์และการเจริญเติบโตของบุกไข่ในแปลงปลูกเพื่อการค้าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธนกร ทวีสุขภัทรกุล, Imgนายชลิต พิพัฒน์วรกมล

แหล่งทุน:สนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของบุคลากร โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, Imgชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, Imgดวงใจ ศุขเฉลิม, Imgสหณัฐ เพชรศรี, Imgสุชัย หรดี, Imgอำพน วนพานิช

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ชีววิทยาของพืชสกุลบุก ในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรพรรณ ศุงขะจันทรานนท์

แหล่งทุน:Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources under Program National Research Universities, Kasetsart University

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, Imgผศ.ดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, Imgผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123