Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  agrofibreairflowbiodegradableBorassus flabellifer fibreCannabis sativaCannabis sativa L.Cellulose nanofiberchemical propertieschemical rettingConcrete ConfinedCore Hempcore residuedecoration meterialdevelopmentdisposable facemaskfiber bundlefiber qualityfiber reinforce polymerfibre reinforce compositefibre/matrix adhesionfinenessfurnituregrowthhempHydrothermal treatmentimpact strengthindoorjutekenafMechano-enzymaticMicrofluidizationnon-wood fibernon-wood fibreOFDAparticleboardPectinPectinasephenologyplant fiberpolylactide (PLA) compositePseudomonasspun yarnsstrengthsurgical masktextilestobaccoToddy palm fibrewater rettingWater-rettingwet-laid nonwovenwood pelletXylanaseกัญชงกัญชง (Cannabis sativa)กาญจนบุรีการแช่ฟอกด้วยน้ำการใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพการย่อยสลายตามธรรมชาติการแยกเส้นใยด้วยเคมีการแยกเส้นใยด้วยวิธีเคมีแกนกัญชงแกนปอความสามารถปั่นเป็นเส้นด้ายคุณภาพน้ำคุณภาพเส้นใยคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เชื้อเพลิงอัดเม็ดแช่ฟอกธูปฤาษีน้ำแช่ฟอกน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ปรับปรุงพันธุ์ปริมาณเส้นใยปอกระเจาปอคิวบาเปอร์เซ็นต์เส้นใยผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลผลิตเส้นใยแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบพันธุ์ลูกผสมพืชเส้นใยลักษณะทางกายวิภาควัสดุตกแต่งสกุล Amorphophallusสมบัติทางเคมีสมบัติเส้นใยสรีรวิทยาพืชสาร THCเส้นใยจากเปลือก (bast fiber)เส้นใยพืชหน้ากากทางการแพทย์หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอัตราการบำบัดต่อต้นอุทยานแห่งชาติเอราวัณเฮมพ์เฮมพ์ (hemp)ไฮโดรเทอมอล

  Interest

  สรีรวิทยาพืช, พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 201, 203, 205 ชั้น 2 อาคาร3
    • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
    • ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร4
    • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
    • ห้องห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม (เลขทะเบียน 2-0020-0008-5) / 609-610 ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of sowing date on growth and development of thai hemp (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Nanakorn W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(3),pp. 423-431
   7
   2Toddy palm (Borassus Flabellifer) fruit fibre bundles as reinforcement in polylactide (PLA) composites: An overview about fibre and composite characteristicsGraupner N., Graupner N., Narkpiban K., Narkpiban K., Poonsawat T., Tooptompong P., Müssig J., Müssig J.2019Journal of Renewable Materials
   7(8),pp. 693-711
   6
   3Physical properties of traditional thai hemp fiber (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Mussig J.2008Journal of Industrial Hemp
   13(1),pp. 20-36
   5
   4The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) barkNarkpiban K., Sakdaronnarong C., Nimchua T., Pinmanee P., Thongkred P., Poonsawat T.2019BioResources
   14(1),pp. 99-119
   4
   5Optimizing Cellulose Extraction from Kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) Fiber by Selective Retting and Hydrothermal PretreatmentNarkpiban K., Poonsawat T.2020Journal of Natural Fibers
   2
   6Effect of water and chemical retting on properties of hemp fibre and hybrid Hemp/cotton spun yarnPoonsawat T., Sae-Bae P., Bunphami M., Wetchaiyoc T., Jatamaneerat P.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
   11(9),pp. 1991-1995
   1
   7Value-added products from kenaf and hemp core residuePoonsawat T., Ritdet P., Jarusombutti S.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
   11(9),pp. 2054-2058
   1