Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  BambooComposite Panelflexural propertieskenafMedium Density FiberboardParticleboardRice StrawRubberwoodSandwich-Typescrew withdrawal resistanceShrinkagesolid fuelsSpindlelessStarchstrengththermal treatmentThermal-treatmentThermothermoplastic compositeThickness swellingwood plastic compositeกาวกาวโพลีเมอริคกาวฟีนอล-รีซอรซินอลฟอร์มาลดีไฮด์กาวฟีนอล-รีซอรซินอลฟอร์มาลดีไฮด์ กาวโพลีเมอริค ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์กาวไอโซไซยาเนตแกนกัญชงแกนปอขี้เลื่อยเขาสัตว์ความได้เปรียบทางการแข่งขันความถ่วงจำเพาะความมีชีวิตของเมล็ดคอมโพสิตบอร์ดคุณภาพแผ่นใยคุณสมบัติของไม้สักเครื่องกัดไม้เครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ยางพารเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราฉนวนกันความร้อนชิ้นไม้สับ ยางพาราชีวมวลอัดเม็ดชุดดินฝั่งแดงชุมชนไม้มีค่าเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงอัดเม็ดไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนตตัวประสานเตาอบไม้นวัตกรรมน้ำมันยางน้ำยางเนื้อไม้ยางพาราไบโอดีเซลประสิทธิภาพการดูดซับเสียงปลวกปอคิวบาปัจจัยการผลิตป่าชายเลนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปลือกไม้ผงชันผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภาพสีเขียวผักตบชวาแผ่นความหนาแน่นต่ำแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัด, ต้นสบู่ดำแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดราบแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยนแผ่นบุผนังภายในแผ่นประกอบแผ่นปลูกพืช( Planting Board)แผ่นไม้ประกอบแผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นไม้อัดประกอบแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางแผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและผงไมไผ่พลังกดดันของการแข่งขันทั้ง 5พลาทิเซอเรียมพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรไพลีนพลาสติกรีไซเคิลโพลีเอทีลีนพาเลทพืชเกษตรฟอร์มัลดีไฮด์เฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์ภายในอาคารไม้ไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนไม้ยางพารายางพาราสารประกอบโบรอน

  Interest

  Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
  • ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
  • เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิชาการ คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2555 - มี.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2545 - เม.ย. 2553 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Coir fiber reinforced polypropylene composite panel for automotive interior applicationsAyrilmis N., Jarusombuti S., Fueangvivat V., Bauchongkol P., White R.H.2011Fibers and Polymers
  12(7),pp. 919-926
  184
  2Effect of thermal-treatment of wood fibres on properties of flat-pressed wood plastic compositesAyrilmis N., Jarusombuti S., Fueangvivat V., Bauchongkol P.2011Polymer Degradation and Stability
  96(5),pp. 818-822
  137
  3Surface characteristics of wood composites manufactured in ThailandHiziroglu S., Jarusombuti S., Fueangvivat V.2004Building and Environment
  39(11),pp. 1359-1364
  68
  4Flat-pressed wood plastic composite as an alternative to conventional wood-based panelsAyrilmis N., Jarusombuti S.2011Journal of Composite Materials
  45(1),pp. 103-112
  56
  5Effects of thermal treatment of rubberwood fibres on physical and mechanical properties of medium density fibreboardAyrilmis N., Jarusombuti S., Fueangvivat V., Bauchongkol P.2011Journal of Tropical Forest Science
  23(1),pp. 10-16
  47
  6Overlaying properties of fiberboard manufactured from bamboo and rice strawHiziroglu S., Jarusombuti S., Bauchongkol P., Fueangvivat V.2008Industrial Crops and Products
  28(1),pp. 107-111
  43
  7Properties of bamboo-rice straw-eucalyptus composite panelsHiziroglu S., Hiziroglu S., Jarusombuti S., Jarusombuti S., Fueangvivat V., Fueangvivat V., Bauchongkol P., Bauchongkol P., Soontonbura W., Soontonbura W., Darapak T., Darapak T.2005Forest Products Journal
  55(12),pp. 221-225
  35
  8Surface characteristics and overlaying properties of flat-pressed wood plastic compositesJarusombuti S., Ayrilmis N.2011European Journal of Wood and Wood Products
  69(3),pp. 375-382
  35
  9Surface characteristics and overlaying properties of MDF panels made from thermally treated rubberwood fibersJarusombuti S., Ayrilmis N., Bauchongkol P., Fueangvivat V.2010BioResources
  5(2),pp. 968-978
  20
  10Selected properties of medium density fiberboard (MDF) panels made from bamboo and rice strawHiziroglu S., Hiziroglu S., Bauchongkol P., Fueangvivat V., Soontonbura W., Jarusombuti S.2007Forest Products Journal
  57(6),pp. 46-50
  19
  11Properties of sandwich-type panels made from bamboo and rice strawJarusombuti S., Hiziroglu S., Bauchongkol P., Fueangvivat V.2009Forest Products Journal
  59(10),pp. 52-57
  12
  12Properties of rubberwood medium-density fiberboard bonded with starch and urea-formaldehydeJarusombuti S., Bauchongkol P., Hiziroglu S., Fueangvivat V.2012Forest Products Journal
  62(1),pp. 58-62
  7
  13Properties of sandwich-type particleboard panels made from rubberwood and eastern redcedarFueangvivat V., Jarusombuti S., Hiziroglu S., Bauchongkol P.2014Forest Products Journal
  64(1-2),pp. 72-76
  2
  14Effect of thermal treatment of fast growingwood fibers on physical and mechanical properties of light medium density fiberboardJarusombuti S., Ayrilmis N., Fueangvivat V., Bauchongkol P.2011High Temperature Materials and Processes
  30(3),pp. 241-246
  2
  15Flat-pressed wood plastic composite as an alternative to conventional wood-based panelsAyrilmis N., Jarusombuti S.20102nd International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies
  ,pp. 1505-1516
  2