Person Image

Administration

Education

  • วท.ม. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 25 33 5 0
2021 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
2012 ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 เตาอบไม้ยางพาราสำหรับ SME หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0
2009 แผ่นปลูกพืชบนหลังคา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2006 การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 1 0
2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 5 0 0
2019 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 2 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากแผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและผงไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากแกนปอคิวบาและกัญชงในรูปแบบของแผ่นชิ้นไม้อัดและเชื้อเพลิงอัดเม็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 เตาอบไม้ยางพาราสำหรับ SME หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องกัดไม้ยางพาราซีเอ็นซีแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 20 12 2 0
2020 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 โครงการการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้ยางพาราโดยสารแทนนินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 Development of Tannin based Co-Polymerize Eucalyptus Adhesive Bark Extracts with Phenol And Urea for bonding Wood Based panel หัวหน้าโครงการ SCG Packaging Public Company Limited, Thailand University Putra Malaysia ,Kasetsart University 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารจากวัสดุเหลือทิ้งของกัญชงและยาสูบสำหรับศูนย์การเรียนรุ้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ การยาสูบแห่งประเทศไทย 1 1 0 0
2016 โครงการศึกษาคุณสมบัติและปัจจัยการผลิตของ Rubber-reinforced Plywood หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0
2015 แกนกัญชงในการผลิตวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของพาร์ติเคิลบอร์ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2013 โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment บจก.พี.เค.วู้ดเด้นพาเลท หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 โครงการทำเตาอบไม้ของร้านวิชาญเสาเข็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 โครงการทำเตาอบไม้และเตาอบเพื่อการ Heat Treatment ของ บจก.มิตรภาพ วู้ด ชิพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพื่อการแข่งขันกิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 โครงการทำเตาอบไม้พาเลท ของ หจก.งามทวีทรัพย์ พาราวู้ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 3 1 0
2011 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฎร์ธาณี 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ เรื่อง ยูคาลิปตัสไม้ร้อยผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
2010 การพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพื่อเป็นไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
2010 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้ และการอบไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, บจก.เอเชียแปซิฟิค พาราวู้ด 1 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2009 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 8 3 0 0
2007 การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
2007 การนำเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นใยซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและถาวัลย์ประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
2005 โครงการการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ปฏิบัติต่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2004 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
2004 Value-Added Wood Composite Processing and Processing and Development Collaborating. หัวหน้าโครงการ Kenan Asia 1 0 0 0
2003 การศีกษารูปแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0