การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้

Publish Year International Journal 2
2009 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exSalim Hiziroglu, exปิยะวดี บัวจงกล, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, "Properties of Sandwich-Type Panels Made from Bamboo and Rice Straw", Forest Products Journal, ปีที่ 59, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 52-57
2007 exHiziroglu, S, exBauchongkol, P, exFueangvivat, V, exSoontonbura, W, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Selected properties of medium density fiberboard (MDF) panels made from bamboo and rice straw", FOREST PRODUCTS JOURNAL, ปีที่ 57, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 46-50
Publish Year International Conference 1
2010 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exน.ส.ปิยะวดี บัวจงกล, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, "Properties of Sandwich-Type Panels Made from Bamboo and Rice Straw", Forest Products Society Conference ครั้งที่ 64, 20 มิถุนายน - 23 กันยายน 2010, วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2008 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exธีราทัต เลิศช่ำชองกุล, "การทำแผ่นประกอบอัดโค้งจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร: กรณีศึกษาแกลบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "การนำเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นประกอบ", สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 20 มิถุนายน 2007, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์, exนายซุกรี แตสา, "วัสดุแแทนไม้จากมูลสัตว์และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2020