แผ่นปลูกพืชบนหลังคา

Publish Year International Conference 1
2013 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การลดการถ่ายเทความร้อนของแผ่นปลูกพืชบนหลังคา", 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), 18 - 19 มีนาคม 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2011 exกนกพร จัดเจน, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exวิชัย เหล่าพาณิชย์กุล, exรศ.ดร.อรดี สหวัชรินทร์, "การลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารโดยใช้การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์", การประชุมวิชาการประจำปี 2554 Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC lI, 2011 , 8 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2013 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "แผ่นปลูกพืช", Kasetsart University, 2013

แสดงความคิดเห็น

(0)