การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2012 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exPiyawade Bauchongkol, exSalim Hiziroglu, exVallayuth Fueangvivat, "Properties of rubberwood medium-density fiberboard bonded with starch and urea-formaldehyde", Forest Products Journal, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 58-62