โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า

Publish Year National Journal 4
2020 exปวัฒน์ชัย พรหมเมศร, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, exชนิษฐา จันทโชติ, "การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้ยมหินของสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 126-136
2019 exรมินทริ์ มหาปั้น, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้มะม่วง", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 13, ฉบับที่ 25, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 51-65
2019 exจุฑารัตน์ หมวดสีทา, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "เพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของไม้สักสวนป่าโดยกรรมวิธีการอัดร้อน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 182-191
2019 exศรายุ แสงสุวรรณ, exยุวัฒน์ วุฒธิเมธี, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 77-84
Publish Year National Conference 2
2019 exกัลยลักษณ์ มุกด์ธนะอนันต์, exภูษิต เลิศวัฒนารักษ์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exจิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์, "การพัฒนาสมบัติของแผ่นประกอบที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ผสมเศษพลาสติกเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาคารพักอาศัย", The 10th Built Environment Research Associates Conference 2019 (BERAC 2019), 25 มิถุนายน 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exรณกฤต กอบกุลไชย, exภูษิต เลิศวัฒนารักษ์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผ่นประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลและกระจกเหลือใช้เพื่อเป็นวัสดุในงานสถาปัตยกรรม", The 10th Built Environment Research Associates Conference 2019 (BERAC 2019), 25 มิถุนายน 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย