Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Environmental HeterogeneityAcropsopilioaltitude gradientsAltitudinal gradientAmorphophallusAnatomyAraceaeAroidAttitudebiodiversityChalearmrattanakosin National ParkcrystaldatabaseDiversitydiversity indexDoi Inthanon National ParkDoi Suthep-Pui National Parkdominant speciesEcological nicheEcologyforest fireforest typefresh water sourceGraduate studentsGreenhouseGreenhouse conditiongrowthhabitatidioblastidoblastimportance value indeximportant value indexKanchanaburiKnowledgeLeaf BladeLearning outcomelife formlocal peopleMae Sakut Nature TrailMae Takhrai National ParkmorphologyPseudodracontiumseasonal changeseedseedlingSpecies distributionStoryline instructionTemporal VariationTham Pla-Nam Tok Pha Suea National Parktree speciesTrilasmautilizationVegetation managementwild plantกระบวนการวิจัยกาญจนบุรีกายวิภาคกายวิภาคของใบกายวิภาคของพืชการจัดการทรัพยากรพืชการเจริญเติบโตการเติบโตการพักตัวการพัฒนาการเรียนรู้การแพร่กระจายของชนิดพืชการเรียนการสร้างเรื่องการสอนการออกดอกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ความรู้ความสูงจากระดับน้ำทะเลความหลากชนิดความหลากหลายของพืชความหลากหลายทางชีวภาพค่าดัชนีความสำคัญของพรรณไม้จรรยาบรรณการวิจัยเจตคติช่องเขาขาดเซลล์เก็บผลึกฐานข้อมูลดัชนีความสำคัญถิ่นอาศัยทรัพยากรพืชนิเวศวิทยาพืชวงศ์บุกบอนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหัวบนใบหัวพันธุ์อุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติถ้าปลา-น้าตกผาเสื่ออุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อุทยานแห่งชาติเอราวัณเอรอยด์

  Interest

  สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช, ความหลากหลายของพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารบริษัท เอเชีย เคจีเอ็ม จำกัด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
   • ห้อง 201, 203, 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
   • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร
   • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
   • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่
   • ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 อาคารที่ีทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
   • ห้องห้องวิจัยชีววิทยาป่าไม้ ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 58 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diversity and distribution of family Araceae in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai provinceSungkajanttranon O., Marod D., Thanompun K.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 125-131
  12
  2Leaf blade anatomy characteristics of the genus Amorphophallus Blume ex Decne. in ThailandSookchaloem D., Sungkajanttranon O., Petchsri S., Horadee S., Huayhongthong C., Vanapanich A., Wongsawaddiwattana C.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 437-444
  3