ชีพลักษณ์และการเจริญเติบโตของบุกไข่ในแปลงปลูกเพื่อการค้าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก