Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Plant Breeding ), Iowa State University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  chlorophyll fluorescenceEnshi solutionF1 hybrid sunflowerfloweringfoliar nutritionfruit setfruit yieldhydroponiciodinejatrophaJatropha curcas L.near-infrared spectroscopyNIRsSPADSRISSRsunflowersurvival ratetocopherolTolerabilityvegetative growthVigna radiatawater stresswaxy corn, pumpkinweather datawild orchidyield กล้วยไม้สกุลหวายการงอกของเรณูการจัดกลุ่มการเจริญเติบโตการประมวลผลด้วยภาพถ่ายการประเมินการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพการย่อยกลุ่มเรณูการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการสะสมการเสียบยอด สบู่ดำ อัตรารอด การเจริญเติบโต การติดผลการให้น้ำการให้น้ำพืชข้าวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดหวานข้าวไร่ความทนเค็ม (salt tolerance)ความทนแล้ง (drought tolerance)ความมีชีวิตของเรณูความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องกะเทาะเครื่องนวดเครื่องหมายดีเอ็นเอถั่วเขียวถั่วเหลืองทดสอบผลผลิตทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งทานตะวันทานตะวัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แพทโคเอฟฟิเชียนท์ ผลผลิตเมล็ด ผลผลิตน้ำมันทานตะวัน (sunflower), ผลผลิตเมล็ด (grainทานตะวัน, เครื่องหมายโมเลกุล, น้ำมันสูงทานตะวันงอกทานตะวันบริโภคเมล็ดโทโคฟีรอลไทยน้ำหยดเนียร์อินฟราเรดรีเฟลคแตนสเปคโตรสโคปีเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีไนโตรเจนบุกเนื้อทราย บุกคางคก การจัดกลุ่ม องค์ประกอบหลัก ลักษณะสัณฐานปริมาณธาตุอาหารในใบปริมาณน้ำตาลปริมาณน้ำมันในเมล็ดปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกโปรตีนผลผลิตเมล็ดพม่าพันธุ์พืชพันธุ์อ้อยกำแพงแสนพืชพลังงานพืชพันธุ์ดีพืชพันธุ์ใหม่พืชไร่พืชสวนพืชอาหารฟักทองมะเขือไม้ผลวิตามินอีสบู่ดำสบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์ สปริงเกลอร์สมาร์ทโฟนสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางฟี โนไทป์สัณฐานวิทยาอ้อยไอโอดีน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Somta P., Musch W., Kongsamai B., Chanprame S., Nakasathien S., Toojinda T., Sorajjapinun W., Seehalak W., Tragoonrung S., Srinives P.2008Molecular Ecology Resources
  8(5),pp. 1155-1157
  56
  2Morphological characterization of wild Rhynchostylis gigantea in ThailandAnuttato S., Anuttato S., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Kongsamai B., Kongsamai B., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(2),pp. 20-32
  4