ผลงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2019

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 26
2019 exนายลัญจกร สุขสวัสดิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Foraging Preference and Ecological Carrying Capacity of banteng (Bos javanicus) and sambar deer (Rusa unicolor) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-15
2019 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exShirakawa, H., exJohnston, J.M., "Land-use/land-cover change from socio-economic drivers and their impact on biodiversity in Nan Province, Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019
2019 exSiri, S., exPonpituk, Y., exSafoowong, M., inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The natural forest gaps maintenance diversity of understory birds in Mae Sa-Kog Ma biosphere Reserve, northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 181-189
2019 exRosabelle Samuel , exBarbara Turner, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ?r?me Munzinger , exOvidiu Paun, exMichael H J Barfuss , exMark W Chase, "Systematics and evolution of the Old World Ebenaceae, areview with emphasis on the large genus Diospyros andits radiation in New Caledonia", Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 189, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 99-114
2019 exเพ็ญพิชชา ชูสง่า, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, อาจารย์, "The Arbuscular Mycorrhizal Fungi’s diversity in Fabaceous trees species of Northeastern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 405-412
2019 exศศิประภา ปิติภัทรวรโชติ, exกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, อาจารย์, "Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from Bamboo Holocellulose", BioResources Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 2784-2797
2019 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSamreong PANUTHAI, "Atypical Pattern of Soil Carbon Stocks along theSlope Position in a Seasonally Dry Tropical Forestin Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 1-12
2019 exChoosa-Nga, P., inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, อาจารย์, "The arbuscular mycorrhizal fungiโ€™s diversity in fabaceous trees species of northeastern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 405-412
2019 exB. Chantarasuwan, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, ex K. Pruesapan, exP. Baas, exvan Welze, "Ficus pongumphaii (Moraceae), a new species from Thailand, compared with the ambiguous species F. talbotii", Blumea, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 108-114
2019 exMeasho, S, exChen, BZ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPellikka, P, exGuo, LF, exArunyawat, S, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exOgbazghi, W, exYemane, T, "Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Dynamics as a Response to Climate Variability and Drought Patterns in the Semiarid Region, Eritrea", REMOTE SENSING, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2019
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล , exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์ , exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae inDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology B , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 49-59
2019 exSrichaichana, J, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exOngsomwang, S, "Land Use and Land Cover Scenarios for Optimum Water Yield and Sediment Retention Ecosystem Services in Klong U-Tapao Watershed, Songkhla, Thailand", SUSTAINABILITY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019
2019 inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, อาจารย์, exSakolrak, B., inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth response of dipterocarpus tuberculatus and shorea roxburghii seedlings to astraeus odoratus", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 80-88
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exHermhuk, S., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exThinkampheang, S., exKamyo, T., exNuipakdee, W., "Species composition and spatial distribution of dominant trees in the forest ecotone of a mountain ecosystem, Northern Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 40-49
2019 exBoonpha, N., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exKaewket, C., "Seasonal variation in sexual size dimorphism in the wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus buchannan, 1800) population in the khao chong phran non-hunting area, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 50-57
2019 exSuksavate, W., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChaiyes, A., "Quantifying landscape connectivity for wild Asian elephant populations among fragmented habitats in Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSrikhunmuang, P., exChaiyes, A., exSuksavate, W., inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exHemachudha, T., "Patch metrics of roosting site selection by Lyle's flying fox (Pteropus lylei Andersen, 1908) in a human-dominated landscape in Thailand", Folia Oecologica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 63-72
2019 exกุสุมา เม่นขำ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมนันยา พลาอาด, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธาราภรณ์ พันกันทะ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat use of Asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2213-2221
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Sexual dimorphism of Hill Blue Flycatcher (Cyornis banyumas) in HillEvergreen Forest, Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang MaiProvince, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1544-1548
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Enhydris subtaeniata (Bourret 1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and map", Herpetology Notes, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 561-564
2019 exNakaji, T., exOguma, H., exNakamura, M., exKachina, P., exAsanok, L., inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exAiba, M., exKurokawa, H., exKosugi, Y., exKassim, A.R., exHiura, T., "Estimation of six leaf traits of East Asian forest tree species by leaf spectroscopy and partial least square regression", Remote Sensing of Environment, ปีที่ 233, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 exPaansri, P., exSiri, S., exPonpithuk, Y., exSuksavate, W., exSafoowong, M., exNuipakdee, W., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Short communication: Sexual dimorphism of hill blue flycatcher (cyornis banyumas) in hill evergreen forest, mae sa-kog ma biosphere reserve, Chiang Mai Province, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1544-1548
2019 inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, อาจารย์, inนางสุรินทร์ บัวทอง, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, อาจารย์, "Google Street View virtual survey and in-person field surveys: an exploratory comparison of urban tree risk assessment", Arboricultural Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2019 exHermhuk, S., exChaiyes, A., exThinkampheang, S., exDanrad, N., inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "Land use and above-ground biomass changes in a mountain ecosystem, northern Thailand", Journal of Forestry Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 exLiu, J., inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Activity Budgets, Diet, and Habitat Utilization between Provisioned and Wild Groups of the Franรงois' Langur (Trachypithecus francoisi) in Mayanghe National Nature Reserve, China", Folia Primatologica, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 exKornsuang Jangtarwan, exTassika Koomgun, exTulyawat Prasongmaneerut, exRatchaphol Thongchum, exWorapong Singchat, exPanupong Tawichasri, exToshiharu Fukayama, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, อาจารย์, exSudarath Baicharoen, exChainarong Punkong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus)", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019
Publish Year National Journal 5
2019 exณัฐกานต์ คำสีม่วง, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบนอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอบลราชธานีเพื่อการฟื้นฟูจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-13
2019 exณัตฑิตา พรมจวง , inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพันธนา ตอเงิน, "การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อ สภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 386-397
2019 exจิตติมา เรืองติก, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exมนันยา พลาอาด, exธราภรณ์ พันกันทะ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 00-00
2019 exพิชฎารัตน์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, อาจารย์, "การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่า รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-12
2019 inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความหลากชนิดของเห็ดป่ากินได้ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 53-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2019 exนางสาวมนันยา พลาอาด, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat use of wild elephant in Khao Yai National Park, Thailand", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายธนาวิญช์ ประสพสุข, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, "Time Activity Comparison of Some Wild Mammal Species Around Constructing Wildlife Corridor Area on Highway Road No. 304 Between Khao Yai and Tap Lan National Parks", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนายภูมิพัทธ์ จันทร์เพียร, "Diversity, abundance and Distribution of Wildlife Around Constructing Corridor Between Tap Lan and Khao Yai National Parks", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาววรุณศิริ อุตตมาศ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนางสาวมนันยา พลาอาด, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนางสาวธราภรณ์ พันกันทะ, "Population Status of Pangolin (Manis javanica) in Thailand based on camera trap data", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนายอันดามัน จันทร์ขาว, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, Habitat Use and Daily Activity of Asiatic Jackal (Canis aureus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาววาริน พูลแสง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance and time overlap of Dhole (Cuon alpinus) and their prey in Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary, Chachoengsao Province", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, exนุชรินทร์ สงสะเสน, "Some Ecological Aspects of Dhole (Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand", The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019), 13 - 15 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exNutthakarn Boonpha, exWarong Suksavate, ex Supaporn Wacharapluesadee, ex Chumpon Kaewket, "Long-term Monitoring on Population Size of Wrinkle-lipped Free-tailed Bat (Chaerephon plicatus) in Western Thailand", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exNutthakarn Boonpha, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Supaporn Wacharapluesadee, exWarong Suksavate, "Sex-specific Prediction Formula for Wrinkle-lipped Free-tailed Bats (Chaerephon plicatus) at Khao Chong Phran Non-hunting Area, Ratchaburi Thailand", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exWarong Suksavate, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Supaporn Wacharapluesadee, exThiravat Hemachudha, "Effect of Fitness Traits and Weather Condition on the Infection of Coronavirus of Lyle’s Flying Fox", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee3, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thiravat Hemachudha, "Distributional Ecology of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2019 exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ในป่าดิบเขาระดับต่าภายหลังการฟื้นฟูบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพลวัตป่า บริเวณแนวรอยต่อป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exแหลมไทย อาษานอก, exสถิต ถิ่นกาแพง, exจักรพงษ์ ทองสวี, "อิทธิพลลักษณะเชิงหน้าที่ของพรรณพืชต่อสมบัติดินบนสันทรายชายฝั่งทะเล", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "เราจะจัดการสัตว์ป่า และพรรณพืชในพื้นที่มรดกโลกให้ยั่งยืนได้อย่างไร", การจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เชิงบูรณษการ, 15 มีนาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายสมเกียรติ กล้าแข็ง, exเกรียงศักดิ์ เหมะฤทธิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความหนาแน่น และโครงสร้างประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2019, 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอันดามัน จันทร์ขาว, exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, "ความมากมาย และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 exดารินี สำราญรื่น, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "อาหารของกิ้งก่าเขาเล็กบริเวณป่าดิบเขา ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exศุภลักษณ์ ศิริ, exยุวดี พลพิทักษ์, exมงคล สาฟูวงศ์, exวิมลมาศ นุ้ยภักดี, exประสิทธิ์ มากสิน, exอารีรัตน์ รักษาศิลป, "ผลของไฟปา่ต่อพลวัตประชากรของนกประจ าถนิ่ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exนรวิชญ์ ดำรงค์ธวัช, exอิงอร ไชเยศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลวีร์ บูชาเกียรติ, exปิยะ ภิญโญ, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมในการอาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง, 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=02]

แสดงความคิดเห็น

(0)