Search Result of "Landuse"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgผศ.ดร. ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์, Imgรศ. โรจน์ คุณเอนก, Imgรศ.ดร.วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบจำลองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่และเชิงช่วงเวลา และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.นลินธร พิลาแหวน, Imgน.ส.อาภรณ์ ทองเสงี่ยม

แหล่งทุน:ใช้งบประมาณร่วมหลายส่วน ได้แก่ งบสนันสนุนจากเงินรายได้ภาควิชา ทุนอุดหนุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของคณะวนศาสตร์ ทุนพัฒนางานวิจัยทางด้านการสำรวจระยะไกล และงบส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Analysis on Hydrometeorology Characteristics and Potentials for Sustainable of Landuse

ผู้แต่ง:ImgDr.Veerasak Udomchock, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Satellite Images for Detection of Coastal Landuse and Coastline Change in Mueang Prachuap Khiri Khan District, Thailand during 1987-2009)

ผู้เขียน:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSunthari Tharapan, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgLikit Choochit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Satellite images were used to classify and annotate coastal landuse in Ko Lak and Klongwan subdistricts and to detect changes to the coastline in Ao Noi, Prachuap Khiri Khan, Ko Lak and Klongwan subdistricts, Prachuap Khiri Khan district in Prachuap Khiri Khan province, Thailand. The study used a remotely sensed dataset of LANDSAT-5 TM images with a spatial resolution of 30 ? 30 m acquired during 1987–2009. Areas of coastal landuse and coastline changes were calculated using a pixel-based technique. Eight categories of coastal landuse were identifi ed: 1) agriculture, 2) urban and buildings, 3) mangroves, 4) bare soil, 5) airport, 6) seascape, 7) upland forest and island vegetation, and 8) aquaculture and water bodies. The results found that between 1987 and 2009, areas classifi ed as agriculture, urban and buildings, and mangroves increased by 1,150, 360, and 340 rai (1 rai = 0.16 ha) respectively, while aquaculture and water bodies decreased by 1,850 rai. Moreover, there were changes to the coastline in Ao Noi, Prachuap Khiri Khan, Ko Lak and Klongwan subdistricts based on a mixture of stable and eroded features. Comparing 2009 with 2004, the coastline area in Prachuap Khiri Khan, Ko Lak and Klongwan subdistricts had eroded by 31, 40, and 11 rai, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 6, Nov 11 - Dec 11, Page 1064 - 1070 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia)

ผู้เขียน:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Various forms of coastal landuse covering study site (46,785.69 hectares) were observed to underwent changes as evidently detected between satellite images sensed in 1994 and 2001 at the Banten Bay. It was important to identify what these changes were. Therefore, appropriate change detection must be selected. The image preprocessing step involved removing errors from raster data. This was done by performing basic processes, such as, radiometric correction, geometric correction and image calibration. The image processing step comprised of supervised classification and change detection techniques. Red green method gave the best result for detecting coastal landuse change because the numbers of changed area closely resembled the total number of changed area reference. Every coastal landuse category increased in utility area except for natural area. Observed reduction in the area size of natural area was due to growth rate of population and increased activities along this area.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 1, Jan 05 - Mar 05, Page 159 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgโบว์ บรรลือ

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการร่วม:ImgThongchai Jaruppat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgปัทม์ ญาติมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKamthorn Kulachol

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ เทียนบุญ

ประธานกรรมการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

Img

การประชุมวิชาการ

A Model for Monitoring Urban Development and Disaster Prevention in the 10th National Plan of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Orasa Suksawang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตสำหรับสถานฝังกลบมูลฝอยที่เริ่มดำเนินการแล้ว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาสถานกำจัดมูลฝอยนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgณิชาภา สุทธิกิตติบุตร

ประธานกรรมการ:Imgคัทลียา จิรประเสริฐกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123