Expertise Cloud

BehaviorbiocontrolBiologydecompositiondry dipterocarp forestforestshill evergreen forestInsect pestmanagementMonitoringmountain ecosystemOecophylla smaragdinaparasitiodpredatorsoil arthropodsustainable agriculturetaxonomyTeakTeak beehole borerteak forest plantationteak insect peststeak plantationtermitestreetropicaltropical foresttropical forestsvalue and services of ecosystemvegetation patternWeaver antweaver antsworkerกลไกการรักษาความหลากหลายทางชีวกลไกรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการควบคุมการจัดการกำจัดอย่างยั่งยืนการดำรงชีวิตการตอบสนองของประชาชนการติดตามการทดแทนตามธรรมชาติการป้องกันการเพาะเลี้ยงมดความมั่นคั่งทางอาหารความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันความหลากชนิดสัตว์ในดินความหลากชนิดสัตว์ป่าความหลากทางพันธุกรรมความหลากหลายของแมลงความหลากหลายชนิดพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศคุณค่าและการบริหารของระบบนิเวศโครงสร้างป่าดิบเขาชนิดป่าช่องว่างป่าชีววิทยาต้นสักตัวเบียนตัวห้ำบริการของระบบนิเวศประชากรประโยชน์ของระบบนิเวศปัจจัยแวดล้อมป่าดิบเขาผลกระทบต่อการรบกวนป่าไม้พฤติกรรมพลวัตของระบบนิเวศพลวัตป่าไม้พื้นที่ช่องว่างระหว่างเรือนยอดพื้นที่วิกฤตพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชพื้นที่สังคมพืชทดแทนพื้นที่อาศัยมดแดงมดแดง มดราชินี ครอบครัวมดแดงมดแดง มดราชินี อาณาจักรมดแดง รังขนาดใหญ่ การทำฟาร์มมดมดแดง รังเทียม สูตรอาหารเทียมมะม่วงแมลง สวนป่าสักตะวันตก กาญจนบุรีแมลงกันใบแมลงกินได้แมลงกินใบแมลงทับบ้านแมลงมมันแมลงมัน, การเลี้ยงแมลง,แมลงศัตรูแมลงศัตรูไม้สักไม้สักรถด่วนระบบนิเวศภูเขาสวนป่าสักสวนป่าสัก มด สวนป่าแม่ละเมา ตากสวนสักสวนสาธารณะสักสัตว์ข้อปล้องในดินหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักอัตราการย่อยสลาย

Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)