Search Result of "genomics"

About 205 results
Img

งานวิจัย

การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนงนาถ พ่อค้า, Imgนายชาตรี แสนสุข, Imgนายธานี ศรีวงศ์ชัย, Imgนายธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgนายมีชัย เซี่ยงหลิว, Imgนายวินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายวินิตชาญ รื่นใจชน, Imgนายไวพจน์ กันจู, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgนายสุพัฒน์ ทองเจือ, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

ที่มา:The 2nd International Symposium on the Silkworm Functional Genomics and Modern Silk Road.

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:The 2nd International Symposium on the Silkworm Functional Genomics and Modern Silk Road.

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:The 2nd International Symposium on the Silkworm Functional Genomics and Modern Silk Road.

หัวเรื่อง:Silk Degumming Proteases

Img

ที่มา:METHODS IN CELL BIOLOGY, VOL 104: ZEBRAFISH: GENETICS, GENOMICS AND INFORMATICS, 3RD EDITION

หัวเรื่อง:Method for Somatic Cell Nuclear Transfer in Zebrafish

Img

ที่มา:International Conference on Solanaceae Resistance Breeding Technologies, Genetics and Genomics

หัวเรื่อง:Differential fruit maturity plays an important role in chili anthracnose resistance

Img

ที่มา:International Conference on Solanaceae Resistance Breeding Technologies, Genetics and Genomics

หัวเรื่อง:Differential gene expressions in mature green and ripe fruits relating to anthracnose resistance in Capsicum baccatum PBC80

Img

ที่มา:International Journal of Genomics

หัวเรื่อง:Dynamic Metabolic Footprinting Reveals the Key Components of Metabolic Network in Yeast Saccharomyces cerevisiae

Img

ที่มา:BMC Genomics

หัวเรื่อง:Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin

Img

ที่มา:4th International Rice Functional Genomics Symposium

หัวเรื่อง:Forward and Reverse Genetic to Understand the Functions of Gene Conditioning Submergence Tolerance in Rice

Img

ที่มา:4th International Rice Functional Genomics Symposium

หัวเรื่อง:Forward and Reverse Genomic to Understrand the functions of Gene Conditioning Submecgence Tolerance in Rice

Img

ที่มา:The 10th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG 10th)

หัวเรื่อง:Differences of folate biosynthesis gene expression in colour and colourless husked rice grain

Img

ที่มา:Genomics

หัวเรื่อง:Transcriptome analysis of normal and mantled developing oil palm flower and fruit

Img

การประชุมวิชาการ

Snake genomics

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ระดับจีโนมิกส์ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Team KU-CS: Query Coherence Analysis for PRF and Genomics Expansion

ผู้แต่ง:ImgOrnuma Thesprasith, ImgDr.Chuleerat Jaruskulchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:The17th FAOBMB Symposium / 2nd IUBMB Special Meeting /7th A-IMBN Conference on Genomics and Health in the 21st Century

หัวเรื่อง:Purification and Characterization of Fibroinase from the Silkworm, Bombyx mori

Img

ที่มา:The17th FAOBMB Symposium / 2nd IUBMB Special Meeting /7th A-IMBN Conference on Genomics and Health in the 21st Century

หัวเรื่อง:Purification and charaterization of fibroinase from thesilkworm, Bombyx mori.

Img

งานวิจัย

การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงษ์ ปานขาว, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์, Imgดร.มงคล พงษ์สุชาติ, อาจารย์, Imgดร.อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์, Imgดร.อธิภัทร เงินหมื่น, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการการวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678910...