Person Image

  Education

  • ศศ.บ (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2541
  • ศศ.ม (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด (การศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  AttitudesCoastal ResourcesCohabitationCommunity Mangrove ForestEvaluation ValueInteractionLand useManagement? Andaman CoastMangrove ForestNatural ResourcesPlanning and ManagementreligiousWatershedการจัดการทรัพยากรชายฝั่งการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนการเจริญเติบโต ,การใช้ประโยชน์ทีดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการติดตามการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาที่ยั่งยืนการวางแผนการจัดการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาการสำรวจการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เกาะระ- เกาะพระทองคลองกำพวนความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมเครือข่ายงานวิจัยจังหวัดระนองชายฝั่งอันดามันชุมชนชุมชนชายฝั่งชุมชนปูม้าฐานข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรไม้ชายฝั่งทัศนคติเท้ายายม่อมธนาคารปูน้ำน้ำคลองกำพวนในพื้นที่ลุ่มน้ำบทบาทบุคลากรท้องถิ่นบูรณาการประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนผลผลิตปูม้าผู้สูงอายุพันธุกรรมพื้นที่ทะเลไทยตอนบนพื้นที่ลุ่มน้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศาสนิกชนศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสังคมสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

  Interest

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)