Search Result of "elder"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gender, Elder Care and Care Workers in Thai Governmental Home for the Aged

ผู้แต่ง:ImgDr.Boontarika Narknisorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

Gender, Elder Care and Care Workers in Thai Governmental Home for the Aged (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

Gender, Elder Care and Older Persons in Various Living Arrangements: A Case Study of Ayutthaya in Thailand. (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน, Imgรศ.บัวทอง สว่างโสภากุล

แหล่งทุน:โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Issues challenging future Thai elder care by women and family

ผู้แต่ง:ImgDr.Boontarika Narknisorn, Assistant Professor, ImgKusakabe, K.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:Gender, Elder Care and Care Workers in Thai Governmental Home for the Aged

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ สำหรับการพัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยีการบรรจุ

ผู้เขียน:Imgวิภาวี กระตุฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาซุปกึ่งสำเร็จรูปทางโภชนาการจากฟลาวมันเทศสำหรับผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ ธิยะ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2557)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

12