สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AquacultureBerried femaleBlue Swimming CrabBursatella leachiicannibalismCBSC programCeratium furcachaetoceroschlorellaCommercial microalgaeCrab bankDynamicFeed costfeeding frequencygrowthgrowth performanceHatching rateInteractionIsochrysisKlongwan coastallightlight emitting diode (LED)MechanismmicroalgaeMicro-bubble generatornatural crab resources conservationNoctiluca ScintillansNursingPacific white shrimp aquaculturePortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan ProvinceProduction costReligiousreproductionreproductive performanceSalinityShelterSriracha baySurvival rateThalassiosira spp.Tilapiatrehalosewavelengthsการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนการเจริญเติบโตการตกตะกอนการประมงไดหมึกการประมงอวนครอบหมึกการเปลี่ยนแปลงการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเลี้ยงการเลี้ยงปูม้าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการอนุบาลการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังไฟไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มความหนาแน่นคีโตเซอรอสคุณภาพน้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชายฝั่งคลองวาฬต้นทุนค่าอาหาร Chanos chanosธนาคารปูม้าบ่อดินบ่อดิน Portunus pelagicusประชากรประมงพื้นบ้านประสิทธิภาพการจับปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)แพลงก์ตอนพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นโรติเฟอร์วัสดุหลบซ่อนวัสดุหลบซ่อน (shelter)ศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสังคมสารรักษาสภาพเซลล์แสงหมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)อัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอัตราการรอดตายอัตรารอดอัตรารอดตายอ่าวประจวบอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการประมง 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 106 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 78 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)