สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Berried femaleBlue Swimming CrabBursatella leachiicannibalismCBSC programCeratium furcaCoastal resourcescommercial microalgaeCrab bankDynamicFeed costfeeding frequencyGrowthgrowth performanceHatchabilityHatching rateInteractionIsochrysisKlongwan coastallight emitting diode (LED)microalgaeMicro-bubble generatorMud crabMud spiny lobsternatural crab resources conservationNoctiluca scintillansNursingPacific white shrimp aquaculturePortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan Provinceproduction costReligiousreproductionReproductive performancesexual maturityShelterSriracha baySurvival rateThalassiosira spp.TilapiaTrang Provincetrehaloseการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนการเจริญเติบโตการตกตะกอนการประมงไดหมึกการเปลี่ยนแปลงการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเลี้ยงการอนุบาลไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มความยาวเปลือกคลุมหัวความหนาแน่นคีโตเซอรอสคุณภาพน้ำจังหวัดตรังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชายฝั่งคลองวาฬต้นทุนค่าอาหาร Chanos chanosทรัพยากรชายฝั่งธนาคารปูม้าบ่อดินบ่อดิน Portunus pelagicusประชากรประมงพื้นบ้านประสิทธิภาพการจับปลากะพงแดงปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปูทะเลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)แพลงก์ตอนพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นโรติเฟอร์ลุ่มน้ำคลองกำพวนวัสดุหลบซ่อนวัสดุหลบซ่อน (Shelter)ศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสังคมสารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)อัตราการกินอาหารอัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอัตราการรอดตายอัตรารอดอัตรารอดตายอ่าวประจวบอ่าวศรีราชา Dynamicอาหารอาหารเม็ดสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูป

Executives


Persons (สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

vutthichai.o@nontri.ku.ac.th, โทร. 0 3266 1168

Avata

ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

surinporn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 077880297

Avata

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

wasana.a@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3266-1168


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการประมง 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 123 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 78 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)