Person Image

  Education

  • Ph.D.(Marine Biological Chemistry), Ehime University, JAPAN
  • M.Sc.(Marine Biochemistry) , Kagawa University, JAPAN
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Carrying CapacityChao Phraya RiverChlorophyll adispersion modelDissolved inorganic nitrogenEstuaryGreen musselGulf of ThailandMae Klong RiverMicroplasticorthophosphateOrthophosphate phosphorusPhytoplanktonred tidesedimentTha Chin estuaryUpper Gulf of Thailandwater qualityการอนุรักษ์คลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ เอความหนาแน่นทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรประมงน้ำมันรั่วนิเวศอุทกวิทยาประมงอวนลากประมวลอวนลากปริมาณน้าท่าปริมาณไนโตรเจนรวมปริมาณฟอสฟอรัสรวมปลาปลาช่อนทะเลป่าชายเลนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนพื้นที่ทะเลไทยตอนบนพื้นที่ปากแม่น้ำเพชรบุรีมลพิษมลพิษจากแผ่นดินมลพิษทางทะเลมลพิษทางน้ำมวลน้ำมาตรการการจัดการประมงมาตรการทางการประมงมาตรการระดับประเทศและระดับนานาชาติมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางนิเวแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำแม่กลองไม้โกงกางเทียมไมโครพลาสติกยูโทรฟิเคชันระบบนิเวศระบบนิเวศทางน้ำระบบนิเวศปากแม่น้าระบบนิเวศปากแม่น้ำระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีนระบบนิเวศ-สังคมระบบนิเวศหญ้าทะเลระบบนิเวศอ่าวไทยตอนในระบบอนุบาลระยองระยะวัยเกล็ดระยะเวลาผึ่งแห้งลุ่มน้ำท่าจีนลูกหอยและแม่น้ำเวฬุโลหะหนักวิเคราะห์การไหลเวียนศักย์การบำบัดตัวเองตามธรรมชาติศักย์การผลิตศักย์การผลิตทรัพยากรทางน้ำศักย์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำศักยภาพพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูศูนย์วิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์สถานภาพและการตอบสนองสถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะการประมงสภาวะทรัพยากรประมงชายฝั่งสภาวะน้ำท่วมหลากสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นสมรรถนะชุมชนสร้างคนสัตว์ทะเลสัตว์น้าวัยอ่อนสัตว์น้ำเศรษฐกิจอ่าวไทยตอนในสัตว์พื้นท้องน้ำสารกำจัดวัชพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลออกซิเจนละลายน้ำ

  Interest

  ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2560 - ก.ย. 2562 ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562 คณบดี คณะประมง
  • ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง (รักษาราชการแทน) คณะประมง
  • ต.ค. 2557 - ก.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • ธ.ค. 2549 - เม.ย. 2552 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • พ.ย. 2545 - ต.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
  • ก.ค. 2542 - ก.ค. 2546 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.30 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ห้อง 4108 ชั้น 1 อาคารภาควิชาการจัดการประมง
   • ห้อง 5310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 เรื่อง (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (238)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Stable carbon and nitrogen isotope ratios of sediment in the gulf of Thailand: Evidence for understanding of marine environmentMeksumpun S., Meksumpun C., Hoshika A., Mishima Y., Tanimoto T.2005Continental Shelf Research
  25(15),pp. 1905-1915
  27
  2Influence of size and density on filtration rate modeling and nutrient uptake by green mussel (Perna viridis)Tantanasarit C., Babel S., Englande A., Meksumpun S.2013Marine Pollution Bulletin
  68(1-2),pp. 38-45
  16
  3Heavy metals contamination in water and aquatic plants in the Tha Chin River, ThailandVeschasit O., Meksumpun S., Meksumpun C.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 931-943
  13
  4Polychaete-sediment relations in Rayong, ThailandMeksumpun C., Meksumpun S.1999Environmental Pollution
  105(3),pp. 447-456
  12
  5Nutrient loads and their impacts on chlorophyll a in the Mae Klong River and estuarine ecosystem: An approach for nutrient criteria developmentThongdonphum B., Meksumpun S., Meksumpun C.2011Water Science and Technology
  64(1),pp. 178-188
  10
  6Assessment on Microplastics Contamination in Freshwater Fish: A Case Study of the Ubolratana Reservoir, ThailandKasamesiri P., Meksumpun C., Meksumpun S., Ruengsorn C.2021International Journal of GEOMATE
  20(77)
  10
  7Province-based self-remediation efficiency of the Tha Chin river basin, ThailandThaipichitburapa P., Meksumpun C., Meksumpun S.2010Water Science and Technology
  62(3),pp. 594-602
  8
  8Elemental components of cyst walls of three marine phytoflagellates, Chattonella antiqua (Raphidophyceae), Alexandrium catenella and Scrippsiella trochoidea (Dinophyceae)Meksumpun S., Montani S., Uematsu M.1994Phycologia
  33(4),pp. 275-280
  8
  9Effect of light intensity on the cyst germination of Chattonella spp. (Raphidophyceae)Ichimi K., Meksumpun S., Montani S.2003Plankton Biology and Ecology
  50(1),pp. 22-24
  7
  10Comparison of the increase in methane yield using alkali pretreatment for French weed and water lettuce prior to co-digestionSinbuathong N., Sombat N., Meksumpun S.2020Environmental Progress and Sustainable Energy
  39(4)
  7
  11Integration of aquatic ecology and biological oceanographic knowledge for development of area-based eutrophication assessment criteria leading to water resource remediation and utilization management: A case study in Tha Chin, the most eutrophic river of ThailandMeksumpun C., Meksumpun S.2008Water Science and Technology
  58(12),pp. 2303-2311
  7
  12Changes in Some Chemical Components of Alexandrium catenella and Scrippsiella trochoidea during Their Growth CyclesMeksumpun S., Montani S., Okaichi T.1994Fisheries science
  60(2),pp. 207-212
  7
  13Growth and survival of abalone, Haliotis asinina linnaeus 1758, reared in suspended plastic cagesMinh N., Minh N., Petpiroon S., Jarayabhand P., Meksumpun S., Tunkijjanukij S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 621-630
  6
  14Relationships between biochemical composition of Gymnodinium mikimotoi and environmental conditions during a red tideMeksumpun S., Meksumpun S., Ichimi K., Tada K., Montani S.1998Plankton Biology and Ecology
  45(2),pp. 117-128
  6
  15Distribution, biology, and stomach contents of paper nautilus (Argonauta hians) in the Andaman SeaSukhsangchan C., Meksumpun S., Nabhitabhata J., Segawa S.2009ScienceAsia
  35(4),pp. 315-319
  5
  16Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi provinceSrisomwong M., Meksumpun S., Wangvoralak S., Thawonsode N., Meksumpun C.2018ScienceAsia
  44(6),pp. 388-396
  4
  17Accumulation of domoic acid in marine organisms from Sriracha bay, Chonburi province, ThailandVeschasit O., Meksumpun S., Thawonsode N., Lirdwitayaprasit T.2017ScienceAsia
  43(4),pp. 207-216
  4
  18Changes in Chemical Components and Energy Charge during Growth Cycle of Chattonella antiquaMeksumpun S., Montani S., Sakamoto H., Ochi T., Okaichi T., Lirdwitayaprasit T.1993Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
  59(10),pp. 1737-1743
  3
  19Elemental composition of suspended particulate matter in bangpakong river estuary, ThailandLoassachan N., Meksumpun S., Ichimi K., Tada K.2008Mer
  46(1-2),pp. 19-27
  3
  20Spicule network patterns of Phyllidia varicosaKasamesiri P., Meksumpun S., Meksumpun C.2011ScienceAsia
  37(2),pp. 160-164
  3
  21Application of remote sensing image and mathematical model for dispersion of suspended solid in the Upper Gulf of ThailandAnongponyoskun M., Sojisuporn P., Meksumpun S., Petpiroon S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 299-305
  2
  22Impacts of nutrients and related environmental factors on distribution and size structure of Noctiluca scintillans populations of the Eutrophic Tha Chin Estuary, ThailandChuenniyom W., Meksumpun C., Meksumpun S.2012Water Science and Technology
  65(11),pp. 1994-2002
  2
  23Annual Productivity of Seagrass at Khung Kraben Lagoon, Chanthaburi Province, ThailandKanmarangkool S., Whanpetch N., Pokavanich T., Meksumpun S.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 221-230
  2
  24Relationship between environmental conditions and recovery of the coral reefs in the Andaman coast of ThailandThawonsode N., Meksumpun S., Kasamesiri P.2015ScienceAsia
  41(4),pp. 217-228
  1
  25Status, problems and future trend on application of bioremediation technology for coastal zone development in ThailandMeksumpun C., Meksumpun S.2002Fisheries Science
  68,pp. 604-608
  1
  26Energy transfer in Bang-tabun Bay from the primary producers to primary consumersSrisomwong M., Meksumpun S., Kuninao T., Meksumpun C.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(1),pp. 25-32
  1
  27Changes of chlorophyll a in an intertidal bangtaboon estuary in relation to tidal driven salinity and nutrientsBuakaew K., Meksumpun C., Meksumpun S., Ruengsorn C., Thaipichitburapa P., Sangmek P.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(3),pp. 53-65
  1
  28Monsoon cycle influences on catch and size of blue swimming crabs (Portunus pelagicus) from crab gillnets in Phetchaburi ProvinceLurkpranee S., Songin K., Wangvoralak S., Nedtharnn U., Srisomwong M., Adjimangkunl J., Meksumpun S., Meksumpun C.2021ScienceAsia
  47(4),pp. 496-505
  1
  29Potential fucoxanthin production from a marine diatomSupramaetakorn W., Meksumpun S., Ichimi K., Thawonsode N., Veschasit O.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(3),pp. 1-10
  1
  30The relationship between coastal erosion and chlorophyll a abundance along the Western Coast of the Gulf of ThailandBuakaew K., Meksumpun C., Meksumpun S.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(1),pp. 50-64
  1
  31Assessment of pollution carrying capacity in the lower part of mae Klong River, ThailandThongdonphum B., Meksumpun S.2020International Journal of GEOMATE
  19(71),pp. 84-89
  1
  32Preliminary age and growth of bigeye tuna, thunnus obesus (Lowe, 1839) from the northeastern indian oceanNootmorn P., Srichanngarm S., Panjarat S., Meksumpun S., Thamrongnawasawat T., Jutagate T.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(1),pp. 98-105
  1
  33Observations on embryonic development of black-spot Jorunna, Jorunna Funebris (Kelaart, 1859) (Gastropoda: Nudibranchia)Kasamesiri P., Meksumpun S., Meksumpun C.2012Journal of Shellfish Research
  31(1),pp. 111-117
  1
  34Increasing area of green mussel culture in Ao Sriracha, Chon-Buri provinceAnongponyoskun M., Meksumpun S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 690-695
  0
  35Comparison of Organic Matter Distribution Patterns in the Gulf of Thailand over the Past Two DecadesSenpradit P., Thawonsode N., Ruengsorn C., Marboon M., Meksumpun S., Veschasit O., Komorita T., Meksumpun C., Tada K.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 85-97
  0
  36Domoic acid contamination in fish from sriracha bay, Chonburi province, ThailandVeschasit O., Meksumpun S., Lirdwitayaprasit T.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(3),pp. 48-56
  0
  37Biochemical changes during life cycles of marine phytoflagellatesMeksumpun S., Meksumpun C., Montani S.2002Fisheries Science
  68,pp. 489-492
  0
  38Benthic microalgal biomass in the estuarine tidal flat of the Mae Klong river, Thailand: Relationship with environmental factors at the sediment-water interfaceLoassachan N., Meksumpun S., Tada K.2012Mer
  50(1-2),pp. 1-10
  0
  39Development of mapping techniques for small seagrass meadows: A case study of Zostera Marina and Halodule PinifoliaRuengsorn C., Meksumpun S., Ichimi K., Yamaguchi H., Tada K.2015Plankton and Benthos Research
  10(2),pp. 81-90
  0
  40Distribution and flux assessment of microplastic debris in the middle and lower Chao Phraya River, ThailandJendanklang P., Meksumpun S., Pokavanich T., Ruengsorn C., Kasamesiri P.2023Journal of water and health
  21(6),pp. 771-788
  0