Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Berried femaleblue swimming crabBursatella leachiicannibalismCBSC programCommercial microalgaeCrab bankFeed costfeeding frequencyGrowthgrowth performanceHatching rateIsochrysislight emitting diode (LED)microalgaeMud spiny lobsternatural crab resources conservationNursingPortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan Provinceproduction costreproductionReproductive performancesexual maturitySurvival rateThalassiosira spp.Tilapiaการตกตะกอนการประมงไดหมึกการประมงอวนครอบหมึกการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเลี้ยงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการอนุบาลการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังไฟไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มความหนาแน่นคีโตเซอรอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชายฝั่งคลองวาฬต้นทุนค่าอาหาร Chanos chanosธนาคารปูม้าบ่อดิน Portunus pelagicusประสิทธิภาพการจับปลากะพงแดงปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)พื้นที่ทะเลไทยตอนบนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(aquacultureเพาะและอนุบาลแพลงก์ตอนแพลงก์ตอน (plankton)แพลงก์ตอนพืชฟาร์มทะเลแม่น้ำปิงแม่ปูไข่นอกกระดองโมเดลเศรษฐกิจใหม่ระบบตรวจจับระบบลมระบบหมุนเวียนระบบอัตโนมัติระยะเวลารูปแบบเข้มข้นโรคของสัตว์น้ำโรติเฟอร์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis)โรติเฟอร์ในรูปแบบเข้มข้นฤดูกาลลอบดักปูลักษณะสีของไข่ลูกปลาเลี้ยงขุนวัสดุหลบซ่อนวัสดุหลบซ่อน (Shelter)ศักยภาพ (Potential)ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูเศรษฐกิจ (Economic)เศรษฐกิจพอเพียงสารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)หลอดไดโอด (หลอด LED)แหยักษ์องค์ประกอบสัตว์น้ำอัตราการกินอาหารอัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอัตรารอดอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 57 เรื่อง (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (82)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & tetraselmis sp.) with monoculturesArkronrat W., Deemark P., Oniam V.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(1),pp. 1-5
  23
  2Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock, fed with different feedsOniam V., Chuchit L., Arkronrat W.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(4),pp. 381-386
  15
  3Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Mohamed N.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 129-134
  7
  4Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(4),pp. 325-332
  5
  5Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light-emitting diodeArkronrat W., Oniam V.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(5),pp. 1093-1100
  2
  6Reproductive performance and larval quality of first and second spawning of pond-reared blue swimming crab, Portunus pelagicus, broodstockOniam V., Arkronrat W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 611-618
  2
  7Breeding performance of wild and domesticated female broodstock of blue swimming crab, portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Kaewjantawee P., Wechakama T.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 84-91
  1
  8Automated molting detection system for commercial soft-shell crab (Portunus pelagicus) productionNimitkul S., Phromsuthirak K., Taparhudee W., Areekul V., Oniam V., Arkronrat W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 614-622
  1
  9Growth Rate and Sexual Performance of Domesticated Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Earthen PondsOniam V., Arkronrat W.2022Trends in Sciences
  19(20)
  0
  10Effect of Mineral Supplement (Ca, Mg and K) in Water on Developmental Stages and Survival Rate of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) LarvaeOniam V., Konsantad R., Suwanmala J., Arkronrat W., Sookdara A.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 98-107
  0
  11Embryonic Development, Hatchability and Survival of Early Larval Stage of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) Under Hatchery ConditionsOniam V., Arkronrat W., Sookdara A., Promraksa P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(3),pp. 42-52
  0
  12Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(1),pp. 139-145
  0