ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ
EAD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษกิจ

EAD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สุขกฤช นิมิตรกุล

Email: ffisskn@ku.ac.th

 

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

Email: ffisvco@ku.ac.th

Phone Number: 0 3266 1168

นายลิขิต ชูชิต

Email: rdilkc@ku.ac.th

Phone Number: 0-3266-1168

นายอัมพร บัวที

Email: ffisupb@ku.ac.th

Phone Number: 034-720261