Person Image

  Education

  • วท.บ.(การประมง), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2544
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Air Sac CatfishBiodiversityCoastal ResourcescrabDotilla intermediaHeteropneustes fossilisKnowledge ManagementLaem Son National ParkLand useMarine fishesMictyris thailandensisMolecular phylogeny Biogeography Heteropneustes fossilis Air sac catfish River captureMoleculesMorphologyPhuketPhylogenyPhylogeographyPlanning and ManagementPortunus gladiatorRanongRasboras and Java IslandResources and Coastal EnvironmentalScopimeraSundalandTaxonomyThird Generation หรือ 3 GWallace’s Line Morphological analysesWatershedการจัดการองค์ความรู้การเจริญเติบโตปลาเก๋าในกระชังการใช้ประโยชน์ทีดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการติดตามการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการมอดูเลชัน (Modulation)การวัด (Measurement)การวางแผนการจัดการการศึกษาการสำรวจคลองกำพวนความถี่การให้อาหารความหลากชนิดความหลากชนิด (Species diversity)ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดระนองชายฝั่งทะเลชายฝั่งอันดามันฐานข้อมูลต้นทุนต่ำทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรไม้ชายฝั่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามันทัศนคติแท่งรหัสดีเอนเอน้ำน้ำคลองกำพวนนิเวศวิทยาแนวหญ้าทะเลนิเวศวิทยาป่าชายเลยในพื้นที่ลุ่มน้ำบทบาทบูรณาการประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมปลาปลา (Fishes)ปลาน้ำจืด (Freshwater Fishes)ป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove)ปูปูทหารปูม้าลายแดงผู้สูงอายุพลังงานคลื่นทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นระนองระนอง ( Ranong province )ระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศทะเลระบบนิเวศทางทะเลลายพิมพ์ดีเอ็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนเศรษฐกิจพอเพียงสัตว์น้ำสัตว์น้ำเศรษฐกิจสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่สาหร่ายเกลียวทองสิ่งแวดล้อมสูตรอาหารอนุกรมวิธาน ( Taxonomy )อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA อวนจมปูอุทยานแห่งชาติแหลมสน

  Interest

  อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)