Search Result of "Mudflat"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบนพื้นที่หาดเลน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgจุฑามาศ สุดแสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการหากินอาหารของนกหัวโตทรายเล็ก(Charadrius mongolus Pallas) บริเวณหาดเลน จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล อาจสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาการกินอาหารของนกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus Pallas) บริเวณหาดเลน บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgรักชนก พรหมณีวิรัช

ประธานกรรมการ:Imgสุรพล อาจสูงเนิน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนันทพร จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว เกศรินทร์ รามณี

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume

Img

Researcher

นาย วิสัย คงแก้ว

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ประมง

Resume

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume