สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

- การเติบโต- ถ่านชีวภาพ- ทางใบปาล์ม (Palm Oil Frond)- ปาล์มน้ำมัน (palm oil)- ผลผลิต- แพะ (Goat)- ยางพารา- อาหารแพะ ( feeding Goat )- อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (Oil P??????“???“????“???”?“??—?agroforestryAquatic PlantBeach forestBeach forest seedlingsBiocharBiodiversityBiomassCellulolytic microorganismCoastal ResourcesCompostConservationCrinum thaianum J. SchulzeDynamic of Plant CommunityDynamic of seedlingEndangeredEnvironment FactorEvaluation ValueGrowthHardeningin-situ Restorationintercrops rubber plantationIsolationKnowledge ManagementKumphuanLaem Son National ParkLand useMacrobenhicMacrobrachium rosenbergiiMangrove forestRanong provinceTsunami diastervaluable tree communityWater Onionwater quality.Watershedกระบอกไม้ไผ่กล้าไม้กล้าไม้ป่าชายหาดการขนส่งถ่านหินการคัดเลือกการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อม/ การจัดการของเสียการจัดการองค์ความรู้การจัดการอย่างยั่งยืนการเจริญเติบโต ,การเจริญเติบโตปลาเก๋าในกระชังการเติบโตการฟื้นฟูการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำจังหวัดระนองถ่านชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติทางปาล์มน้ำมันป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าชายหาดป่าธรรมชาติปาล์มน้ำมันพลับพลึงธารมวลชีวภาพมวลชีวภาพ (Biomass)ระบบสื่อสาร (Telecommunication Engineering)เรือนเพาะชำลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนวนเกษตรสวนยางพาราสมบัติดินสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชสังคมวิทยาสัตวทะเลหน้าดินขนาดใหญ่สัตว์ทะเลหน้าดินทะเลขนาดใหญ่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชายฝั่งหญ้าทะเลหาดเลนเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิอัตราการรอดตายอ่าวคุระบุรีอาหารแพะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุทกวิทยากายภาพลำคลองอุทยานแห่งชาติแหลมสนไฮโดรโปนิกส์

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย เดชา ดวงนามล

decha.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893119

Avata

นาย วิสัย คงแก้ว

visai.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893119

Avata

นางสาว ณัฐชพร ทองดอนแช่ม

nutchapond.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-7789-3117-8

Avata

นาย ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

piyawat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 077-893118

Avata

นาง จรรตกร รอดอยู่

juntakorn.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 075666085

Avata

นาย สาคร จันทร์มา

sakhorn.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893117-8


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการประมง 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,200.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 27 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.65 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)