สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

BiomassGrowthMangrove ForestRanong provinceTsunami Diasterการเติบโตการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการบวนการมีส่วนร่วมการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลการผลิตกล้าคุณภาพการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งการพัฒนาศักยภาพการผลิตประมงชายฝั่งการฟื้นฟูการฟื้นฟู, หญ้าทะเล, ชายฝั่งจัการฟื้นฟู,หญ้าทะเล,ชายฝั่งระนอการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่งการมอดูเลชัน (Modulation)การร่วงหล่นการวัด (Measurement)การวางแผนการจัดการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)การอนุรักษ์การอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กำพวนกุ้งก้ามกรามเกษตรและชีววิทยาใกล้สูญพันธุ์คลองกำพวนความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำจังหวัดระนองถ่านชีวภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรไม้ชายฝั่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะลายปาล์มเปล่าทางใบปาล์มทางปาล์มน้ำมันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3เท้ายายม่อมนาปรังนิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการบ้านปลาบุคลากรท้องถิ่นประมงปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชายหาดป่าธรรมชาติปาล์มน้ำมันปุ๋ยหมักชีวภาพผลกระทบต่อชุมชนผลกระทบสิ่งแวดล้อมผักพรรณไม้น้ำพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลวัตของสังคมพืชพลังงานคลื่นทะเลพลังงานคลื่นทะเลนอกชายฝั่งพลับพลึงธารพันธุกรรมพื้นที่ชายฝั่งระนองพื้นที่ชายฝั่งระนอง (Ranong coastal area)พื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิพื้นที่ประสบภัยสึนามิพื้นที่เปิดโล่งแพะมวลชีวภาพมวลชีวภาพ (Biomass)ระบบสื่อสาร (Telecommunication Engineering)เรือนเพาะชำลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนสมบัติดินสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชสังคมวิทยาสัตวทะเลหน้าดินขนาดใหญ่สัตว์ทะเลหน้าดินทะเลขนาดใหญ่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชายฝั่งหญ้าทะเลหาดเลนเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิอัตราการรอดตายอ่าวคุระบุรีอาหารแพะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุทกวิทยากายภาพลำคลองอุทยานแห่งชาติแหลมสนไฮโดรโปนิกส์

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการประมง 1 คน, นักวิจัย 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,200.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 27 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.65 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)