Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc.(Forest Resources), Washington U., สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Forest Resources), Washington U., สหรัฐอเมริกา, 2528

  Expertise Cloud

  administrative problemsconservation of mangrove forestconservation tourismdemonstration copperative villageForestforest conservationforest resource conservationgovernment reformhilltribesKamphaeng Phet provinceLand UseMangrove ForestNam Sod Watershed Management unitNational Forest Reserveopinion of hilltribe peopleparticipationparticipatory conservationpeople participationreform land use patternsroyal initiated projectSediment-Deposited LandTechnical Transferthe royal forest department officialstouristการจัดการป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวการตลาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการบริการของระบบนิเวศการปลูกต้นไม้ในอุทยานสวนจตุจักรการผลิต การตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน การปลูกสร้างสวนป่า ไม้กฤษณาการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Land Use Planningการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเขาราวเทียนทองความคิดเห็นความคิดเห็น ราษฎร โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านท่าต้นธง จังหวัดสุโขทัยความคิดเห็นของประชาชนความพึงพอใจความพึงพอใจ ผู้มาเยือน การจัดการการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีโครงการสร้าป่าสร้างรายได้จังหวัดจันทบุรีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดลำปางชัยนาทชาวเขาตำบลท่าศาลาทรัพยากรป่าชายเลนนันทนาการนิเวศวิทยามนุษย์บ้านบางลาปกากะญอปกากะญอ การใช้ประโยชน์ที่ดินประชาชนป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง จังหวัดตากผลกระทบผู้มาเยือนมูลค่าไม้แกะสลักราษฎรวนศาสตร์ชุมชนเศรษฐกิจชุมชนสโมสรตำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะช้าง หมู่เกาะรัง จังหวัดตราด

  Interest

  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Land Use Planning, วนศาสตร์ชุมชน, การจัดการป่าไม้, นิเวศวิทยามนุษย์, ชาวเขา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2539 - พ.ย. 2545 หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nam Pong environmental management research study - studies on land use and plant canopies ( Thailand).Wacharakitti S., Eadkeo K., Ruangpanit N., Kutintara U., Pattaratuma A.1982Assessing tropical forest lands: their suitability for sustainable uses. Proc. conference, 1979, Honolulu
  ,pp. 315-329
  0
  2Opinions on the reform administrative problems after government reform of the Royal Forest Department's officialsPilian C., Pattaratuma A.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
  27(2),pp. 294-306
  0
  3Opinion of Hilltribe people on Ban Lek Nai Pa Yai royal initiated project, Khlong Lan District, Kamphaeng Phet ProvinceSono P., Pattaratuma A.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(2),pp. 234-239
  0
  4People participation in conservation of Mangrove Forest at Pa Prasae-Phangrat National Forest Reserve, Rayong ProvincePokila B., Pattaratuma A.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(2),pp. 228-233
  0
  5Tourists opinion on conservation tourism development center project at Jet Khot-Pong Konsao forest plantation, Kaeng Khoi District, Saraburi ProvincePattaratuma A., Nantawong C.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 60-66
  0
  6Participation of hilltribes in forest resource conservation in area of Nam Sod Watershed Management Unit, Thung Chang District, Nan ProvincePattaratuma A., Anusorn S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 393-400
  0
  7Opinions of fishermen at Ban Laem, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province concerning suitable and sustainable Mangrove Forest ConservationPattaratuma A., Yuktanun S., Mosikamas A.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 297-310
  0