คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
20 117 4.758 271.553
137 276.311
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 13 10 4 1 ---
30 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 4 1.153

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
34 117 16 52 0 0 0 0 0 0 22 1 3
241 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน (LTD)29388.26071.015
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน (LTD)02200---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน (LTD)-41,152,965.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน (LTD)291121210000001200

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน-ผศ.ขวัญชัยดวงสถาพร

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อนเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื้อ663,000.00
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อนเครื่องมือวัดขนาดของวัตถุทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา คลามลึก (เวอร์เนียคาลิปเปอร์)100,000.00
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อนเครื่องวัดระยะและความสูงต้นไม้ด้วยแสงเลเซอร์159,965.00
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อนเครื่องวิเคราะห์230,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
Email: fforkcd@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8372ต่อ21
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน (LTD)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)

Member Performance

ดร. วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.644
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.644
- Leader
0.000
- Co-
2.644
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.276
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.276
- Leader
1.276
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
1
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.828
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.828
- Leader
0.400
- Co-
18.428
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.200
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.200
- Leader
1.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
25
- Leader
14
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
10
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
38.554
+ Univ. Project
8.260
- Leader
4.130
- Co-
4.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.294
- Leader
25.294
- Co-
5.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
4
- Equip Price (Baht)
1,152,965.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.620
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.620
- Leader
2.000
- Co-
6.620
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.390
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.390
- Leader
3.590
- Co-
0.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.249
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.249
- Leader
3.398
- Co-
5.852
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย - ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, อาจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.650
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.650
- Leader
0.000
- Co-
3.650
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
12
- Leader
11
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
84.420
+ Univ. Project
0.900
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
83.520
- Leader
73.520
- Co-
10.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
2
+ Ext. Project
37
- Leader
32
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
90.681
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
90.681
- Leader
83.447
- Co-
4.734
- Ads.
2.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง รัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
13
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
3
+ Ext. Project
9
- Leader
0
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.933
+ Univ. Project
1.584
- Leader
0.528
- Co-
0.528
- Ads.
0.528
+ Ext. Project
12.349
- Leader
0.000
- Co-
12.349
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.641
+ Univ. Project
0.800
- Leader
0.400
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.841
- Leader
4.841
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.243
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.243
- Leader
0.913
- Co-
17.330
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.800
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.800
- Leader
0.000
- Co-
4.800
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
13
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.029
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.029
- Leader
3.029
- Co-
3.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0