ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน
LTD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการรุกขกาลวิทยาเขตร้อน

LTD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร

Email: fforkcd@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8372ต่อ21

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ปัสสี ประสมสินธ์

Email: fforpsp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0174

รศ.ประสงค์ สงวนธรรม

Email: fforprs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0174

ผศ.พิชิต ลำใย

Email: fforpcl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0174 ext 26

โชคดี คันธวัน

 

 

สุนิสา อำนาจผูก

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ

 

 

นราพงษ์ แสงราม

 

 

ภูรินทร์ สิขรีไพศาล