Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  annual ringannual variationannual-ringAsian monsoon variabilityAtmospheric thermodynamicsBiocharBrassica alboglabraCambial markingCarboncarbon stockCarbon stocksCelluloseChanging climateChiang Maiclimate changeclimate effectClimate growth responseclimate variationCompostconiferous treeDeciduous forestDendrochronologydendroclimatologyDry dipterocarp forestDry evergreen forestEffects of Increment Coring on Tree Growextreme eventfactor analysisfalse ring formationForest ManagementForestryGrowth and Yield ModellinghighlandHoloceneHydrological cyclesImage analysisImageJInterannual variabilityintra-annual bandKhasi pineleaf phenologylimiting factorMelia azedarachmonthly wood incrementNgao demonstration forestNondestructive examinationOptimum IndicatorsOrganic carbonpaleoclimatepaleotemperaturepath analysispath analysis (PA)Pearsoncorrelation coefficientPinus kesiyaPinus latteriPinus merkusiiPositive correlationsRainRubber Plantationsrubber woodSoil amendmentStanding treestanding-tree carbon equationStomata conductancesStrong correlationTeakTectona grandistemperature reconstructionsTree carbonstree ringTree ring cellulosetree ring chronologyTree speciesTree-ring analysisTree-ring chronologiesTree-ring measurementTree-ring widthtree-ring width indextrend analysisWood anatomyการเติบโตการเติบโตของต้นไม้การเติบโตของต้นไม้ภายหลังการเจาะเก็บตัวอการวัดการเติบโตของต้นไม้การสร้างแบบจ??ำลองสภาพภูมิอากาศกำหนดการเชิงเส้น ไม้พะยูง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แก๊สและฝุ่นละอองความแปรผันของสภาพภูมิอากาศค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัดตัวชี้บอกตารางปริมาตรไม้ การประเมินปริมาณไม้ ไม้ยางพาราเทคนิคการสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมภูมิอากาศไม้สักรุกขกาลวิทยาสนสองใบสวนป่าสักสวนยางพาราฮด13CTRฮด18OTR

  Interest

  Dendrochronology, Growth and Yield Modelling, Forest Management

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 รองคณบดี คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Decadal scale droughts over northwestern Thailand over the past 448 years: Links to the tropical Pacific and Indian Ocean sectorsBuckley B., Palakit K., Duangsathaporn K., Sanguantham P., Prasomsin P.2007Climate Dynamics
  29(1),pp. 63-71
  183
  2Analyses of growth rings of Pinus merkusii from Lao P.D.R.Buckley B., Duangsathaporn K., Palakit K., Butler S., Syhapanya V., Xaybouangeun N.2007Forest Ecology and Management
  253(1-3),pp. 120-127
  53
  3False ring occurrences and their identification in teak (Tectona grandis) in North-Eastern ThailandPalakit K., Siripattanadilok S., Duangsathaporn K.2021Journal of Tropical Forest Science
  24(3),pp. 387-398
  15
  4Climatic fluctuations trigger false ring occurrence and radial-growth variation in teak (Tectona grandis L.f.)Palakit K., Palakit K., Duangsathaporn K., Siripatanadilok S.2016IForest
  9(APR2016),pp. 286-293
  13
  5Effects of climate variability on the annual and intra-annual ring formation of Pinus merkusii growing in central ThailandPumijumnong N., Palakit K.2020Environment and Natural Resources Journal
  18(3),pp. 234-248
  9
  6Leaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variabilityPalakit K., Palakit K., Siripatanadilok S., Lumyai P., Duangsathaporn K.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
  40(1),pp. 61-68
  6
  7A 324-years temperature reconstruction from pinus latteri mason at highland in Chiang Mai Province, ThailandLumyai P., Palakit K., Duangsathaporn K., Wanthongchai K.2020Biodiversitas
  21(9),pp. 3938-3945
  4
  8Teak tree-ring cellulose δ13c, δ18o, and tree-ring width from northwestern thailand capture different aspects of asian monsoon variabilityPumijumnong N., Payomrat P., Buajan S., Bräuning A., Muangsong C., Chareonwong U., Songtrirat P., Palakit K., Liu Y., Liu Y., Li Q.2021Atmosphere
  12(6)
  4
  9Influence of climate on the growth of teak (Tectona grandis Linn. F.) at a non-native distributed site in northeastern ThailandPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1113-1128
  3
  10Climate effects on the growth of pinus latteri and pinus kesiya at the intakin silvicultural research station, chiang mai province, thailandNaumthong M., Palakit K., Duangsathaporn K., Prasomsin P., Lumyai P.2021Biodiversitas
  22(5),pp. 2512-2519
  2
  11Occurrence of annual and intra-annual rings related to meteorological records in khasi pines of northern thailand and twentieth-century climate reconstructionPumijumnong N., Palakit K.2021Maejo International Journal of Science and Technology
  15(1),pp. 81-95
  2
  12Periodic growth of Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib and Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. And their responses to climatic variabilityPalakit K., Lumyai P., Duangsathaporn K.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 282-291
  1
  13Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  14Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  15Formulating Equations for Estimating Forest Stand Carbon Stock for Various Tree Species Groups in Northern ThailandDuangsathaporn K., Sangram N., Omule Y., Prasomsin P., Palakit K., Lumyai P.2023Forests
  14(8)
  0
  16Efficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendmentsPalakit K., Palakit K., Duangsathaporn K., Lumyai P., Sangram N., Sikareepaisarn P., Khantawan C.2018Environment and Natural Resources Journal
  16(2),pp. 79-90
  0