รางวัลภาควิชาการจัดการป่าไม้ ปี 2011

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการจัดการป่าไม้

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year Output Award 1
2011 inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์,inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์,"ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด", รางวัลชมเชย, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112007 >>
Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์,inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์,"Factors relating to land use in Khao Ban That Wildlife Sanctuary", ชมเชย, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011