ผลงานภาควิชาการจัดการป่าไม้ ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 exมาตาญาวี นวมทอง, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate effects on the growth of Pinus latteriand Pinus kesiya at the Intakin Silvicultural Research Station, Chiang Mai Province, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2512-2519
2021 exAssoc.Prof.Dr. Nathsuda Pumijumnong, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, "Occurrence of annual and intra-annual rings related to meteorological records in Khasi pines of northern Thailand and twentieth-century climate reconstruction", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 81-95
Publish Year National Journal 1
2021 exวรัตถ์ ห้าวหาญคุณธรรม, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่ออ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=07]