ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
- (LAB23)
-LAB23
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

- (LAB23)

-LAB23

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายพงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

Email: fforpsh@ku.ac.th

Phone Number: (02)5790173 ext. 22

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน

 

 

กิตติธัช สัจจากุล

 

 

ดาริกา ผิวฝ้าย