ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

climate changeCommunityCommunity ParticipationDecusion support systemKhao Yai National Parklocal peopleNational Parknational park visitorNature-based recreation areasProtected areasrainfallSocial Impect AsseamentSWAT ModelTourismvertebratesvisitorWatershed Managementwildlifewildlife tourismwildlife valueการจัดการลุ่มน้ำการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการปรับตัวของชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับรู้การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ การวิเคราะห์อภิมานการสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)กิจกรรมดำน้ำตื้นขยะขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีความคิดเห็นความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความหลากหลายทางนันทนาการค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราชลบุรีตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวติดตามตรวจสอบทรัพยากรนันทนาการท่องเที่ยวนกเงือกนโยบายนันทนาการนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำท่าประจวบคีรีขันธ์ผลกระทบผลกระทบทางนันทนาการผลกระทบสิ่งแวดล้อมผังเมืองผู้มาเยือนพื้นที่คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์มรดกโลกเมฆยางพาราร่องรอยทางนิเวศระบบนิเวศลุ่มน้ำ (Watershed ecosystem)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองโรงแรมละอองลอยลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำท่าจีนวังน้ำเขียววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศักยภาพทรัพยากรศักยภาพทรัพยากรนันทนาการสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสมการสูญเสียดินสากลสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

E-Mail: usaradee.ph@ku.ac.th Tel.025790172 ต่อ 1703


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 294 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 229 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 101 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 319 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 168 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 151 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 104 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 94 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)