ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

Area ManagementCavrying Capacity in Natural Parkclimate changeCommunityCommunity ParticipationCommunity-based tourismConservationDecusion support systemEcotourismforest reserveHornbillsKhao Yai National ParkLand useLocal Communitylocal peopleMo Koh Chang National ParkNational Parknational park visitorNature-based Recreation AreaNature-based recreation areasnetworkprotected areaProtected areasrainfallRecreation Opportunity Spectrum (ROS)Snorkeling activitySocial Impect AsseamentstreamflowSWAT modeltigerTourismtourism modelvisitorWatershed Managementwildlifewildlife valueกลุ่มป่าการเกิดตะกอนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดินการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการปรับตัวของชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับรู้การสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินความคิดเห็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมชลบุรีติดตามตรวจสอบทรัพยากรนันทนาการนกเงือกนโยบายนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำท่าน้ำพืชยึดน้ำไหลบ่าหน้าดินประจวบคีรีขันธ์ปริมาณน้ำฝนป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวผลกระทบผลกระทบทางนันทนาการผลกระทบสิ่งแวดล้อมผังเมืองผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้มาเยือนแผนยุทธศาสตร์แฝกพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพฤติกรรมการอนุรักษ์พฤติกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าพฤติกรรมนันทนาการพื้นที่คุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์มรดกโลกเมฆยางพาราระบบนิเวศลุ่มน้ำ (Watershed ecosystem)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองโรงแรมลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำท่าจีนวังน้ำเขียวสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสิ่งแวดล้อมแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

E-Mail: fforudp@ku.ac.th Tel.025790172 ต่อ 1703


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 265 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 216 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 246 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 118 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 94 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 86 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)