Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วนวัฒนวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  การปลูกสร้างสวนป่า agroforestrybiological resource basedcommunity participationdatabasedegraded landDomestic wastewatere-bookExotic Tree Plantationforest developmentForest Harvestingforest restorationHighlandHuai Raeng-Klong Peed Sub-Watershedlocal knowledgenatural plant diversitynatural resource managementRock check damsroyal's initiativesSustainable Forest Managementthe Phu Fa Development CenterWastewater treatmentWater qualitywatershed areawet fuelbreak)กระบี่กลุ่มป่ากายภาพกายภาพของดินการกักเก็บคาร์บอนในดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาดการจัดการแบบครบวงจรการจัดการป่าบนที่สูงการจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ (integrated forest fire management)ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าสูงเนินความหลากหลายทางพืชคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำโครงสร้างสังคมพืชจ.ตรัง อ.ห้วยยอดชีวภาพชุมชนไม้มีค่าซีโอดีฐานทรัพยากรชีวภาพดอยอ่างขางทรัพยากรการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลห้วยยอดน้ำท่าน้ำเสียชุมชนนิเวศบริการแนวกันไฟเปียก (wet firebreakแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไนไตรท์บ้านหนองจิกบีโอดีแบบจำลอง SWATแบบจำลองทางอุทกวิทยาปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปริมาณน้ำท่าป่าป่าชุมชนผลกระทบผลกระทบจากการทำไม้ผังแม่บทแผนไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปฝายหินเรียงพืชพลังงานพื้นที่เสื่อมโทรมมูลค่าของนิเวศบริการยางพารายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มนํ้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำโตนเลสาบลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำสาขาแม่ถางเศรษฐกิจสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรสมบัติทางอุทกวิทยาของดินสมบัติอุทกวิทยาของดิน การใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาดสมบัติอุทกวิทยาดินสมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าสักสวนป่าเอกชนสังคมสัณฐานวิทยาของเส้นใยสัตว์หน้าดินหญ้าแฝกแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมป่าไม้อันดามันอุทกวิทยาของดินอุทกวิทยาดินแอมโมเนีย

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)