Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วนวัฒนวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  การปลูกสร้างสวนป่า agroforestryBangkokbiological resource basedcommunity participationdatabasedegraded landDomestic wastewatere-bookExotic Tree PlantationFactors Affecting the Successforest developmentForest Harvestingforest restorationFSCHighlandHuai Raeng-Klong Peed Sub-WatershedKhao Laem Ya - Mu Koh Samet National Parklocal knowledgenatural plant diversitynatural resource managementRock check damsroyal's initiativesSolid Waste Management of Communitiessolid waste on beachSustainable Forest Managementthe Phu Fa Development Centerwater qualitywatershed areawet fuelbreak)กระบี่กลุ่มป่ากายภาพกายภาพของดินการกักเก็บคาร์บอนในดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนการจัดการแบบครบวงจรการจัดการป่าบนที่สูงการจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ (integrated forest fire management)การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายความหลากหลายของพืชความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำโครงการภูฟ้าพัฒนาฯโครงสร้างสังคมพืชจ.ตรัง อ.ห้วยยอดชีวภาพชุมชนไม้มีค่าซีโอดีฐานข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพดอยอ่างขางทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณเทศบาลตำบลห้วยยอดน้ำท่าน้ำเสียชุมชนนิเวศบริการแนวกันไฟเปียก (wet firebreakแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไนไตรท์บ้านหนองจิกบีโอดีแบบจาลอง H08แบบจำลอง SWATแบบจำลองทางอุทกวิทยาแบบแนวคิดในการพัฒนาทางกายภาพปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปริมาณน้ำท่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จป่าป่าชุมชนผลกระทบผลกระทบจากการทำไม้ผังแม่บทผู้ประกอบกิจกรรมพักแรมด้วยรถบ้านแผนไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปฝายหินเรียงพืชพลังงานพื้นที่พักแรมด้วยรถบ้านพื้นที่เสื่อมโทรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมูลค่าของนิเวศบริการยางพาราลุ่มน้ำสาขาแม่ถางเศรษฐกิจสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรสภาพแวดล้อมทางกายภาพสมบัติทางอุทกวิทยาของดิน

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก