Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วนวัฒนวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  การปลูกสร้างสวนป่า water qualitywatershed areawet fuelbreak)กระบี่กลุ่มป่ากายภาพกายภาพของดินการกักเก็บคาร์บอนในดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนการจัดการแบบครบวงจรการจัดการป่าบนที่สูงการจัดการไฟป่าแบบบูรณาการ (integrated forest fire management)การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การเจริญทดแทนตามธรรมชาติการชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการตัดสางขยายระยะการเติบโตของหมู่ไม้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติการทำไม้การทำไม้บนที่สูงการบริหารจัดการลุ่มน้ำการบำบัดน้ำเสียการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ การพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่าไม้การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ดินและน้ำขยะชายหาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คณะกรรมการลุ่มน้ำความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง (fuel continuity) โครงสร้างป่า (forest structure) ภูมิอากาศจุลภาค (micro-climate)ความลาดชันความหลากชนิดไม้ความหลากหลายความหลากหลายของพืชความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำโครงสร้างสังคมพืชจ.ตรัง อ.ห้วยยอดชีวภาพชุมชนไม้มีค่าซีโอดีฐานทรัพยากรชีวภาพดอยอ่างขางทรัพยากรการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลห้วยยอดน้ำท่าน้ำเสียชุมชนนิเวศบริการแนวกันไฟเปียก (wet firebreakแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไนไตรท์บ้านหนองจิกบีโอดีแบบจำลอง SWATแบบจำลองทางอุทกวิทยาปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปริมาณน้ำท่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จป่าป่าชุมชนผลกระทบผลกระทบจากการทำไม้ผังแม่บทแผนไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปฝายหินเรียงพืชพลังงานพื้นที่เสื่อมโทรมมูลค่าของนิเวศบริการยางพาราสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรสมบัติทางอุทกวิทยาของดินสมบัติอุทกวิทยาของดิน การใช้ที่ดิน ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาดสมบัติอุทกวิทยาดินสมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าสักสวนป่าเอกชนสังคมสัณฐานวิทยาของเส้นใยสัตว์หน้าดินหญ้าแฝกหาดแม่รำพึงแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมป่าไม้อันดามันอุทกวิทยาของดินอุทกวิทยาดินอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดแอมโมเนีย

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 14 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก