Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วนวัฒนวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 2 0 0
  2020 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อการเติมน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 สมบัติบางประการของอุทกวิทยาดิน น้ำท่า และคุณภาพน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 ความหลากหลายของพืชและศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในป่าชายเลนเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อมจ.กระบี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การประเมินมูลค่าทางนิเวศบริการของพื้นที่ปลูกไม้มีค่าเพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 2 0 0
  2018 การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อุทกวิทยาของดินและคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่ปลูกยางพารา บริเวณลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาคุณสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ตง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ 1 1 0 0
  2016 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยจากไผ่ตงและไผ่ซางนวล ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 5 0 0
  2019 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2015 ลักษณะทางอุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยภายหลังการฟื้นฟูป่า และการจัดการป่าบนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2014 ลักษณะโครงสร้าง การเติบโต และการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ ของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปียก ในการป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ผู้ร่วมวิจัย Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)