Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520

  Expertise Cloud

  - การเติบโต- ถ่านชีวภาพ- ผลผลิต- ยางพาราAndaman Coastal ZoneBiocharbiodieselbiological controlby product from jatrophacrude extractscultivationCurricular Developmentenzymatic activityethylene gasflower inducingfruit qualityfungal formulationgenetic diversityharvest indexHigher Educationphysic nutpruningRAPD markersriceSeed cakeseed germinationseed vigorsoil moisturesoil nutrientstorabilitytied-ridgetillagewater requirementweed managementweed seed bankwheatกระบี่กากเมล็ดการจัดการแบบครบวงจรการจัดการแบบไร้ของเสียการตัดแต่งการตัดแต่งกิ่งการบริหารจัดการการปลูกสบู่ดำการผลิตไบโอดีเซลการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาการสังเคราะห์แสงการหมักปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ข้าวเขตกรรมคณะเกษตรความต้องการความต้องการน้ำความหลากหลายทางพืชคัมภีร์อัลกุรอานเครื่องจักร ปาล์มน้ำมัน กระบวนการสกัด ประสิทธิภาพสูงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่จ.นครปฐมจังหวัดกระบี่ชัยนาทถ่านชีวภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางปาล์มน้ำมันธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักน้ำนำ้ดื่มเกษตรบทสวด (ซูเราะห์)บ้านหนองจิกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงป่าชุมชนปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยหมักผลพลอยได้จากสบู่ดำผลิตข้าวไทยผลึกนำ้แข็งพัฒนาชาวนาพืชพลังงานพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาควิชาพืชไร่นามนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไมคอร์ไรซ่าระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งลำต้นปาล์มน้ำมันวิทยาการวัชพืชศูนย์เรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ชุมชนศูนย์วิทยบริการสบู่ดำสารพิษจากพืชสารฟอร์โบลเอสเทอร์สิงห์บุรีเสียงห้วยองคตอันดามันอ่างทอง

  Interest

  วิทยาการวัชพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ก.พ. 2561 - พ.ย. 2561 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
  • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2563 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Weed seed bank response to soil depth, tillage and weed management in the mid hill ecologyRanjit J., Suwanketnikom R., Chinawong S., Suprakarn S., Sooksathan I., Juntakool S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 17-33
  2
  2Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from ThailandPiyaboon O., Piyaboon O., Pawongrat R., Unartngam J., Chinawong S., Unartngam A., Unartngam A.2016Weed Biology and Management
  16(3),pp. 132-144
  16
  3Trends and expectations for research and technology in weed science in ThailandChinawong S., Suwanketnikom R.2001Weed Biology and Management
  1(1),pp. 25-27
  0
  4Tillage system and fertilizer rate effects on sorghum productivity in the central rift valley of Oromiya, EthiopiaBurayu W., Chinawong S., Suwanketnikom R., Mala T., Juntakool S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 1-10
  1