Person Image

  Education

  • วท.ม.(การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  climate changeclimate variabilityCloudCloud and rainfall characteristicsCurve numberData Basedegraded landdischargedroughtecohydrologyeconomic valuationecosystem functionecosystem managementecosystem resilienceecosystem structureEgyptExotic Tree PlantationFlood riskFlood warningsforest coverforest developmentForest HarvestingForest Landscapeforest restorationGISGulf of AdenHEC-RASland use planningNan provinceRoyal Agricultural Station AngkhangSWAT modelwater accountingWatershedXe Bangfai floodplainกายภาพการกระจายพันธุ์ของพลับพลึงธารการจัดการป่าบนที่สูงการชะล้างพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเผาซากพืชการเผามวลชีวภาพการพัฒนาป่าไม้การฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่าไม้เกณฑ์ประเมินมูลค่าไม้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความผันแปรเชิงพื้นที่ของความลึกดิน การประมาณความลึกดินความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำชั้นคุณภาพไม้ท่อนชีวภาพชุมชนไม้มีค่าฐานข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพดอยอ่างขางตะกอนน้ำท่านิเวศบริการนิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบจำลอง SWATแบบจำลองทางอุทกวิทยาแบบจำลองอุทกวิทยาปริมาณน้าท่าปริมาณน้ำฝนป่าธรรมชาติป่าฟื้นฟูผลกระทบผลกระทบของละอองในอากาศผลผลิตไม้ฝนพลับพลึงธารพื้นที่เสื่อมโทรมไฟป่าภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมลพิษทางอากาศมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำมูลค่าของนิเวศบริการมูลค่าทางนิเวศบริการเมฆยางพาราละอองลอยลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มนํ้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำพระธาตุลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำสาขาแม่ถางเศรษฐกิจสมบัติอุทกวิทยาดินสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าเอกชนสังคมหลักประกันทางธุรกิจแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกอุทกวิทยากายภาพอุทกวิทยาของดินอุทกวิทยาดิน

  Interest

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Spatio-temporal analysis of vegetation dynamics as a response to climate variability and drought patterns in the Semiarid Region, EritreaMeasho S., Measho S., Measho S., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Pellikka P., Pellikka P., Guo L., Guo L., Arunyawat S., Tuankrua V., Ogbazghi W., Yemane T.2019Remote Sensing
   11(6)
   27
   2Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa During 1992–2015Kayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Ndayisaba F., Sun S., Tuankrua V., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Measho S., Measho S., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Bofana J., Bofana J.2020Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
   125(8)
   5
   3Spatiotemporal shifts in thermal climate in responses to urban cover changes: a-case analysis of major cities in Punjab, PakistanDilawar A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Tuankrua V., Arshad A., Arshad A., Arshad A., Hussain Y., Measho S., Measho S., Guo L., Guo L., Kayiranga A., Kayiranga A., Zhang H., Zhang H., Wang F., Wang F., Sun S.2021Geomatics, Natural Hazards and Risk
   12(1),pp. 763-793
   2
   4Climate classification of Asian university forests under current and future climateLai Y.J., Tanaka N., Im S., Kuraji K., Kuraji K., Tantasirin C., Tuankrua V., Majuakim L., Cleophas F., Mahali M.B.2020Journal of Forest Research
   25(3),pp. 136-146
   2
   5Soil conservation service curve number determination for forest cover using rainfall and runoff data in experimental forestsIm S., Lee J., Kuraji K., Lai Y.J., Tuankrua V., Tanaka N., Gomyo M., Inoue H., Tseng C.W.2020Journal of Forest Research
   25(4),pp. 204-213
   1
   6Spatiotemporal variations of forest ecohydrological characteristics in the Lancang-Mekong region during 1992-2016 and 2020-2099 under different climate scenariosKayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Guo L., Measho S., Measho S., Hirwa H., Hirwa H., Liu S., Bofana J., Bofana J., Sun S., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Tuankrua V., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Ndayisaba F.2021Agricultural and Forest Meteorology
   310
   0