Person Image

  Education

  • วท.ม.(การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 สมบัติบางประการของอุทกวิทยาดิน น้ำท่า และคุณภาพน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 1 0 0
  2017 ความผันแปรเชิงพื้นที่และการประมาณความลึกดินจากลักษณะภูมิประเทศและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนวิจัยคณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 อุทกวิทยาของดินและคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่ปลูกยางพารา บริเวณลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของละอองอากาศที่เกิดจากไฟป่า และการเผาซากพืชในพื้นที่เกษตรต่อลักษณะของฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 7 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 1 0 0
  2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2015 ลักษณะทางอุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยภายหลังการฟื้นฟูป่า และการจัดการป่าบนที่สูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 4 0 0
  2015 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2015 การศึกษาลักษณะอุทกวิทยากายภาพ และนิเวศวิทยาของพลับพลึงธาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)