Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

Expertise Cloud

) ผลกระทบของไฟป่า (fire effects)Check damfarmer livelihoodsFirst-order stream watershedForest development activitiesGeographic Information SystemHuai Hongkhrai WatershedHydrograph lag timeLand use / land cover change (LULCC)Lopburi provinceMonkey cheekSocial Impect AsseamentSoil lossSoil moisture contentSoil waterspecial changeThai Samakkee SubdistrictUSLEwater storage capacityWatershed hydrologyการเกิดตะกอนการควบคุมไฟป่า (forest fire control)การคายระเหยน้ำการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินการดับไฟป่า (forest fire suppression)การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว (Tourism)การบูรณาการจัดการไฟป่า (Integrated forest fire management)การประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการป้องกันไฟป่า (forest fire prevention)การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่า (Community-based fire managementการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินการวิเคราะห์ลุ่มน้ำการวิจัย และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการการสำรวจระยะไกลการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกความเค็มความพึงพอใจค่าการนำไฟฟ้าคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)ชายฝั่งทะเลตะกอน (Sedimentation)ตำบลไทยสามัคคี (Thai-Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวป่าสาธิตผลกระทบผลกระทบการท่องเที่ยว (tourism impact)ผลกระทบต่อดิน (impact on soil)ผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (impact on wildlife habitat)ผลกระทบต่อสังคมพืช (impact on vegetation community)ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impact)ผลกระทบทางด้านสังคม (social impact)ผู้ใช้บริการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai World Heritage site)พื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบนิเวศลุ่มน้ำ (Watershed ecosystem)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำบางตราน้อยลุ่มน้ำห้วยทรายวัคซีนวังน้ำเขียววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสถานภาพสิ่งแวดล้อมสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตสมดุลพลังงานสมบัติของดินสมบัติทางอุทกวิทยาของดินสัตว์หน้าดินสิงแวดล้อมและสุขภาพหญ้าแฝกหญ้าแฝก (Vetiver Grass)อำเภอวังน้ำเขียว (Wang Nam Keaw District)อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้อุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ (Watershed Hydro-meteorology)อุทยานแห่งชาติ ขีดความสามารถในการรองรับ ด้านนันทนาการอุทยานแห่งชาติ ขีดความสามารถในการรองรับ ด้านนันทนาการอุทยานแห่งชาติทับลาน (Tab Lan National Park)

Interest

การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้, การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Modeling hydrologic responses to land management scenarios for the Chi River Sub-basin Part II, Northeast ThailandKheereemangkla Y., Kheereemangkla Y., Shrestha R.P., Shrestha S., Jourdain D.2016Environmental Earth Sciences
75(9)
7
2Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
11(3),pp. 45-64
0