Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  ) ผลกระทบของไฟป่า (fire effects)Check damdischargeDongkheelek Sub-districtFactorsfarmer livelihoodsFirst-order stream watershedForest development activitiesGeographic Information SystemHuai Hong Khrai Royal Development Study CentreHuai Hongkhrai WatershedHydrograph lag timeLand use / land cover change (LULCC)Land use changeLand use managementLopburi provincemicroclimateMonkey cheekmoving average (MA) Phara That Basinsediment yieldsSocial Impect AsseamentSoil lossSoil moisture contentSoil waterspecial changeThai Samakkee SubdistrictTrendUSLEwater storage capacityWatershed hydrologyการเกิดตะกอนการควบคุมไฟป่า (forest fire control)การคายระเหยน้ำการจัดการการใช้ที่ดินการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินการดับไฟป่า (forest fire suppression)การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว (Tourism)การบูรณาการจัดการไฟป่า (Integrated forest fire management)การประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตการป้องกันไฟป่า (forest fire prevention)การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟ้ืนฟูป่าไม้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่า (Community-based fire managementการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินการวิเคราะห์ลุ่มน้ำการวิจัย และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการการสำรวจระยะไกลการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)การให้น้ำกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ข้าวโพดไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกความเค็มความพึงพอใจความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินค่าการนำไฟฟ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)ชายฝั่งทะเลตะกอนตะกอน (Sedimentation)ตำบลดงขี้เหล็กตำบลไทยสามัคคี (Thai-Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวน้ำท่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแนวโน้มบริการทางนิเวศแบบจำลอง SWATปัจจัยป่าเบญจพรรณป่าสาธิตผลกระทบผลกระทบการท่องเที่ยว (tourism impact)ผลกระทบต่อดิน (impact on soil)ผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (impact on wildlife habitat)ผลกระทบต่อสังคมพืช (impact on vegetation community)ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impact)ผลกระทบทางด้านสังคม (social impact)ผู้ใช้บริการฝายต้นน้ำลำธารพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai World Heritage site)พื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูงมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครระบบนิเวศลุ่มน้ำ (Watershed ecosystem)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรลักษณะการตกของฝนลักษณะอากาศใกล้ผิวดิน

  Interest

  การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้, การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา
  • ก.ค. 2563 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา
  • ก.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modeling hydrologic responses to land management scenarios for the Chi River Sub-basin Part II, Northeast ThailandKheereemangkla Y., Kheereemangkla Y., Shrestha R.P., Shrestha S., Jourdain D.2016Environmental Earth Sciences
  75(9)
  11
  2Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
  11(3),pp. 45-64
  0