Search Result of "waterfall"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Diversity and seasonality of caddisflies (Insecta: Trichoptera) at Champathong waterfall, northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.TAENG ON PROMMI, Associate Professor, ImgKriengkrai Seetapan, ImgPenkhae Thamsenanupap,

วารสาร:

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

อันดับดี การนำเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนักวิจัยทั่วไป (2016)

ผลงาน:การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก

นักวิจัย: Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์ Imgสิทธิโชค กล่อมวิญญา Imgพัชรเรศ ชคัตตรัยกุล Imgศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

Doner:กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออป. คณะวนศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการบริเวณน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ผู้เขียน:ImgNongyaw WIRIYANON

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดแยกขยะสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณน้ำตกสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgวศัน สดศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgประทีป พ่วงเพ็ชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgนิมิตพงศ์ เชาวนปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการติดตามตรวจสอบ สภาพแวดล้อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางจิตวิทยาและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับทางจิตวิทยาของแหล่งนันทนาการประเภทน้ำตก

ผู้เขียน:Imgพิมพ์ลภัส ขันหลวง

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คำดี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ บุญมั่ง

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวศิน อิงคพัฒนากุล

Img

Researcher

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลัง, ไฟลัมมอลลัสกา, นิเวศวิทยาชายฝั่ง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

Resume

12