Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Flood riskGISheadwaterHeavy metalsHEC-RASHuai Raeng-Klong Peed Sub-WatershedHuaimanai Sub-watershedHydrograph lag timeHydrological ResponseSWAT modelWater qualityXe Bangfai floodplainZincการกักเก็บคาร์บอนในดินการคายระเหยน้ำการจัดการลุ่มน้ำการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินความพึงพอใจความมั่งคมด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ความลาดชันค่าปัจจัย K, C และ CPคุณภาพน้ำเครื่องกำเนิดฝนแคดเมียมจ.ตรัง อ.ห้วยยอดจังหวัดตากจังหวัดแพร่จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (Samut Songkhram-Samut Sakhon) กระบวนการธรณีสัณฐาน (Geomorphological Processes)การกัดเซาะชายฝั่ง(Coastal Erosion) การทับถมตะกอนชายฝั่ง(Coastal Sedimentation) ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom)จังหวัดสุโขทัยจัดการสิ่งแวดล้อมซีโอดีดัชนีพลังชะล้างของฝนดัชนีพืชพรรณดินขาวลำปางไดอะทอไมต์ตัวกรองเซรามิกตัวดูดซับทองแดงท่าเทียบเรือเกาะล้านเทศบาลตำบลห้วยยอดเทศบาลเมืองปากช่องนครราชสีมาน้ำท่วมน้ำเสียชุมชนน้ำหลากนิกเกิลนิสิตไนไตรท์บีโอดีแบบจำลอง SWATไบรโอซัวประเทศไทย ประสิทธิภาพของแฝกปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปริมาณน้าท่าปริมาณน้ำท่าปัจจัยทางพื้นที่ปัจจัยทางภูมิอากาศป่าธรรมชาติป่าฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวาผู้ใช้บริการฝนฝายหินเรียงแฝกพืชพลังงานพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกภัยแล้งภาคภูมิอากาศภูมิอากาศภูมิอากาศมรสุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไร่มันสำปะหลังลุ่มน้ำลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำแม่ถางลุ่มน้ำย่อยห้วยหมาไนลุ่มน้ำสาขาแม่ถางวนอุทยานวิเคราะห์ข้อมูลวิธีทางสถิติสถานีฝึกนิสิตสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตสมการสูญเสียดินสากลสมบัติทางอุทกวิทยาของดินสังกะสีสัตว์หน้าดินหญ้าแฝกหญ้าแฝก (Vetiver Grass)หน้าที่หลักของลุ่มน้ำอาหารสัตว์อุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาพื้นผิวอุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ (Watershed Hydro-meteorology)อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยแอมโมเนีย

  Interest

  การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ก.ย. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา
  • ก.ค. 2559 - ก.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
  • มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก