Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2525
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Recreation Resources), Colorado State University, สหรัฐอเมริกา, 2539

  Expertise Cloud

  Decusion support systemlocal peopleNational Parknational park visitorNature-based Recreation areaNature-based recreation areasprotected areaprotected area valuesProtected AreasRecreation Opportunity Spectrum (ROS)visitorvisitor behaviourvisitorswildife value orientationswildlife valueการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวแบบผจญภัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการประเมินผลการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ การพักแรมด้วยเต็นท์การรับรู้การรับรู้สภาพภูมิทัศน์การรับรู้สภาพแวดล้อมด้านเสียงการวางแผนด้านนันทนาการการวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการการวิเคราะห์อภิมานการให้คุณค่ากิจกรรมเดินป่าระยะไกลเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการขีดความสามารถในการรองรับได้เขตการจัดการเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าความคงทนของพื้นที่ความเต็มใจจ่ายความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศความพร้อมความหลากหลายของพืชป่าชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางนันทนาการค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติค่านิยมค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่าค่านิยมด้านสัตว์ป่าจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมช่วงขั้นโอกาสด้านนันทนาการช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการชุมชนท้องถิ่นทรัพยากรนันทนาการทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่องเที่ยวทะเลอันดามันใต้ทัศนคติทัศนคติต่อค่าธรรมเนียมเทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นประชาชนท้องถิ่นประชาชนในชุมชนท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปัจจัยเชิงสาเหตุป่าชายเลนป้ายสื่อความหมายธรรมชาติผลกระทบของการท่องเที่ยวผลกระทบของระบบการสัญจรผลกระทบจากการใช้พื้นที่ป่าผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวผลกระทบทางนันทนาการผังแม่บทผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้มาเยือนพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพฤติกรรมการอนุรักษ์พฤติกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าพฤติกรรมนันทนาการพื้นที่คุ้มครองร่องรอยทางนิเวศระบบสนับสนุนการตัดสินใจศักยภาพทรัพยากรศักยภาพทรัพยากรนันทนาการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

  Interest

  ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2557 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2554 - ส.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในอุทยานแห่งชาติ ชั้น - อาคารอุทยานแห่งชาติห้วยยาง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 56 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1National parks and hill tribes in northern Thailand: A case study of Doi inthanonDearden P., Chettamart S., Emphandu D., Tanakanjana N.1996Society and Natural Resources
  9(2),pp. 125-141
  33
  2Wildlife value orientations in Thailand: Preliminary findingsTanakanjana N., Saranet S.2007Human Dimensions of Wildlife
  12(5),pp. 339-345
  17
  3Pro-environmental behaviours of visitors to Thailand’s national parks and factors discriminating the behavioursAmornwitthawat P., Tanakanjana Phongkhieo N.2019Asia Pacific Journal of Tourism Research
  24(10),pp. 993-1004
  4
  4Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National ParkPhumalee U., Phongkhieo N., Emphandhu D., Bejranonda S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 1-8
  3
  5Bird conservation behavior of local people within the communities surrounding Khao Sam Roi Yot National ParkSawasdee C., Phongkhieo N., Nieamsup T.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 419-428
  1
  6Environmental awareness of visitors to Erawan National Park, Kanchanaburi ProvinceLoakaewnoo T., Phumsathan S., Phongkhieo N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 34-46
  1
  7Environmental perception and learning experience in nature trail of national park visitorsSuksri C., Phongkhieo N.T., Emphandhu D.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 339-244
  1
  8Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitorPrathumthin S., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 415-420
  1
  9TRAVEL MOTIVATIONS TO VISIT CBT COMMUNITIES ADJACENT TO NATIONAL PARKS IN THE SOUTHERN REGION OF THAILANDCharoensit J., Emphandhu D., Phongkhieo N.T.2022Humanities, Arts and Social Sciences Studies
  22(1),pp. 50-61
  0
  10Predictive model of conservation regulatory compliance: Evidence from thailand’s national park visitorsSangchoey T., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2020EnvironmentAsia
  13(1),pp. 163-173
  0