Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(วนวัฒนวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มผลงานของสุภัทรา

  Journal

  บทความของสุภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

  Publish Year National Journal 6
  2020 inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, "ผลของการใช้ที่ดินต่อสมบัติอุทกวิทยาของดินบางประการ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาด จังหวัดระยอง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 333-345
  2019 exสุรีรัตน์ อิสสอาด, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 13, ฉบับที่ 25, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 102-114
  2019 exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, "ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาด จังหวัดระยอง", วารสารวนศสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 83-97
  2018 exฤติมา อร่ามรุ่ง, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณลุ่มน้ำโตนเลสาบ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 44-55
  2016 exณัฐนรี สาระพิมพ์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและสัตว์หน้าดิน ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยขมิ้น จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 49-62
  2014 exพัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อศึกษาปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญาต่อปริมาณน้ำท่า บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำชี", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 24-35

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุภัทรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

  Publish Year International Conference 1
  2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, "Productivity and Harvesting of Exotic Tree Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand", Productivity and Safety of Final Cutting on Mountain Forests. Proceedings of Joint Regional Meeting of IUFRO RG3.03.00 and RG3.06.00 in Asia, 24 - 28 กรกฎาคม 2017, Matsuyama and Kochi ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 6
  2017 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 มกราคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exสมาภรณ์ สีราศ, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเขาในการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, "ผลของการตัดสางขยายระยะในพื้นที่ป่าฟื้นฟูต่อสมรรถนะการซึมน้ำผ่านผิวดินบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 exรุ่งนภา แจ่มจำรัส, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด จังหวัดน่าน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exRattana Krainara, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีของพืชคลุมดิน และดัชนีพืชคลุมดินร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500089]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)