การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ปี 2022

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308534 ชื่อวิชา Ecotourism Management,5 ธ.ค. 2022 - 5 ธ.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308534 ชื่อวิชา Ecotourism Management,15 ก.พ. 2022 - 29 มี.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308536 ชื่อวิชา Wildlife Tourism,9 ส.ค. 2022 - 9 ก.ย. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308536 ชื่อวิชา Wildlife Tourism,15 ส.ค. 2022 - 26 ส.ค. 2022
2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การท่องเที่ยวสัตว์ป่า,1 เม.ย. 2022 - 1 เม.ย. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด