คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
19 338 3.821 569.727
357 573.548
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 5 11 8 4 ---
28 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 50.00 3 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
66 93 37 109 0 0 0 2 0 0 29 1 3
336 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ (WML)1120.00038.234
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ (WML)00100---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ (WML)50.0030.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ (WML)22122000000200

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ50.00ผศ.ชัชชัยตันตสิรินทร์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ-
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม-
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำชุดวัดสภาพนำน้ำของดินอิ่มตัว-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
Email: fforcct@ku.ac.th
โทร. 0-2579-0172
ห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ (WML)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาย สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.340
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.340
- Leader
0.000
- Co-
0.340
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
15
- Co-
2
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.198
+ Univ. Project
0.003
- Leader
0.001
- Co-
0.001
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
54.195
- Leader
40.494
- Co-
4.019
- Ads.
9.683
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
5
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
49.900
+ Univ. Project
0.160
- Leader
0.080
- Co-
0.080
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
49.740
- Leader
2.950
- Co-
46.790
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
128
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
128
- Leader
117
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
257.507
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
257.507
- Leader
176.770
- Co-
80.737
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.052
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.052
- Leader
0.000
- Co-
3.052
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.410
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
3.960
- Leader
1.560
- Co-
2.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.770
+ Univ. Project
0.375
- Leader
0.188
- Co-
0.000
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
2.395
- Leader
0.000
- Co-
2.395
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
0
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.794
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
28.594
- Leader
0.000
- Co-
28.594
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.000
- Leader
0.000
- Co-
15.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง เรณุกา กลับสุข, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.755
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
31.755
- Leader
3.000
- Co-
28.755
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.643
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.493
- Leader
1.065
- Co-
13.428
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.400
- Leader
2.000
- Co-
1.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
10
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.058
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.058
- Leader
2.658
- Co-
1.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
50
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
46
- Leader
26
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
52.480
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
52.480
- Leader
27.230
- Co-
25.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
15
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
91.222
+ Univ. Project
2.800
- Leader
1.400
- Co-
1.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
88.422
- Leader
37.072
- Co-
51.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
17
- Leader
11
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.371
+ Univ. Project
0.705
- Leader
0.278
- Co-
0.150
- Ads.
0.278
+ Ext. Project
22.666
- Leader
1.347
- Co-
21.319
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ยกเลิก ยกเลิก (ฐานะกาญจน์), -
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.379
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.379
- Leader
2.379
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สารัฐ รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
0
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
38.572
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
38.572
- Leader
0.000
- Co-
38.572
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.386
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
24.086
- Leader
9.212
- Co-
14.874
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
25
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
82.735
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
82.735
- Leader
60.735
- Co-
22.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
34
- Leader
32
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
31.260
+ Univ. Project
0.750
- Leader
0.750
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
30.510
- Leader
25.879
- Co-
0.709
- Ads.
3.922
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ำ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
4
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
38.234
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
38.234
- Leader
1.340
- Co-
36.894
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
50.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
3
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.478
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
32.478
- Leader
1.524
- Co-
30.954
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0