Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2534
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  AdsorbentAdsorptionAdsorption capacityBentonitesCapsicum frutescensChromiumCommunity adaptationCommunity ParticipationCrosslinked chitosan resinElectroplating wastewaterEthylene glycol diglycidyl etherHead watershedIsothermKineticsLocal Community’s ParticipationLocal StrategyNatural resources conservationParticipationPhorbol estersPlant cultivationPorous ceramicSeed oilSocial Impact AssessmentSubsoil irrigation systemTha Chin watershedThe role of communityVulnerabilityWater ResourcesWater Resources ManagementWatershed ManagementWatershed Resources Managementกรมควบคุมมลพิษกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งการกำจัดขยะการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรน้ำการจัดการน้ำการจัดการภัยพิบัติการจัดการลุ่มน้ำการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวการดูดซับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการปรับตัวกับการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวของชุมชนการปรับตัวนิเวศของวิทยามนุษย์ ลุ่มน้ำท่าจีนการปลูกต้นไม้ในอุทยานสวนจตุจักรการปลูกพืชการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บ้านขึ่งใต้ จังหวัดน่านการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการวางแผนและประเมินโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการให้น้ำใต้ผิวดินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขยะอันตรายเขื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลความคิดเห็นความคิดเห็น ราษฎร โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านท่าต้นธง จังหวัดสุโขทัยความคิดเห็นของประชาชนความพึงพอใจความพึงพอใจ ผู้มาเยือน การจัดการการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติของดินเครือข่าย ทสมเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนโครงการประชารัฐโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครเมียมไคโตซานเชื่อมขวางเรซินจลนพลศาสตร์จังหวัดจันทบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดแพร่จังหวัดภูเก็ตชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกชายฝั่งทะเลอ่าวไปทยฝั่งตะวันตกใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนเซรามิครูพรุนต้นน้ำแม่ถางนโยบายประชาชนป้องกันและแก้ไขผู้มาเยือนราษฎรลุ่มน้ำท่าจีนสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

  Interest

  นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)