Expertise Cloud

MIKE 11MIKE FLOODMIKE HYDRO BASINMIKE11Salt IntrusionVisual MODFLOWWater Balancewater managementกระแสน้ําการกัดเซาะชายฝั่งการขุดลอกการบริหารจัดการน้ำการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำการผันน้ำการพยากรณน์า้ หลากการพยากรณ์น้ำหลากการพังทลายของเขื่อนการรุกตัวการรุกตัวของนา้ เค็มการรุกตัวของน้ําเค็มการรุกล้ำของน้ำเค็มการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การไหลของน้ำใต้ดินเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้้าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองอู่ตะเภาความเค็มความต้องการใช้น้าค่ำสัมประสิทธิ์กำรแพร่กระจำยควำมเค็มค่ำสัมประสิทธิ์ควำมต้ำนทำนท้องน้้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่เทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองชัยภูมิน้า ท่วมน้าท่วมน้ำท่วมบ?านกรูดบรรเทาอุทกภัยบริหารจ้ดการน้าี่วมบริหารจัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงคูณแบจำลอง WUSMOแบบจา ลอง MIKE FLOODแบบจา ลอง WUSMOแบบจาลอง MIKE 11ประสิทธิภาพชลประทานปริมาณน้าท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดป้องกันน้าท่วมโปรแกรม MIKE BASINผันน้าพนื้ที่นา้ ท่วมพยากรณ์พยากรณน์า้พรุโต?ะแดงพื้นที่น้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ราบลุ?มเพิ่มรวามจุอ่างเก็บน้าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำแม่กลองระบบช่วยตัดสินใจระบบฐานข้อมูลโรงไฟฟ้าพลงันา้ ขนาดเล็กล่มุนา้ มลูตอนล่างล่มุนา้ ยวมตอนล่างล่มุนา้ สะแกกรงัลําเซบกลุ?มน้ําโก-ลกลุ?มน้ําท?าจีนลุ?มน้ําปราจีนบุรีลุ่มนา้ ท่าจีนลุ่มนา้ เลยลุ่มน้ามูลตอนล่างลุ่มน้าลาพระเพลิงลุ่มน้ำน้ำปาดลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีนลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำยมตอนบนวิศวกรรมชายฝั่งศักยภาพอ่างเก็บน้ำสมดุลน้าสมดุลน้ำสารสนเทศภูมิศาสตร์อ?างเก็บน้ําห?วยตาจูอปท.อ่างเก็บนา้ คลองตาพลายอ่างเก็บน้าทับเสลาอ่างเก็บน้าลาตะคองอ่างเก็บน้้าล้าตะคองอ่างเก็บน้ำพระปรงอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกพลศาสตร์อุทกภัย

Interest

การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 38 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก