Person Image

  Education

  • D.Eng. สาขาการจัดการแหล่งน้ำ, Asian Institute of Technology, ไทย

  Expertise Cloud

  Chao Phraya RiverDam breakDrought indexEPANET2.0Flood and Water Managementflood forecastingFlood HydrographsFlow ModelingGolok river basinGround Water FlowHEC RASHydrodynamic ModelKaeng Krachan damKudtaphet ReservoirLam Nang Rong eservoirLand Use ChangleveesMIKE 11MIKE FLOODMIKE11Rainfall-Runoff ModelRubber WeirSalinity IntrusionSalt IntrusionSpillwaySumlae Pumping StationsTha Chin River Basin The FloodVacancy-Minimum Storage Requirement Rule CurvesVisual MODFLOWWater Balancewater managementWater StatusWUSMOกระแสน้ํากราฟน้ำนองสูงสุดการกัดเซาะชายฝั่งการขุดลอกการบริหารจัดการน้ำการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการผันน้ำการพยากรณน์า้ หลากการพยากรณ์น้ําท่วมการพยากรณ์น้ำหลากการพังทลายของเขื่อนการรุกตัวการรุกตัวของนา้ เค็มการรุกตัวของน้ําเค็มการรุกตัวความเค็มการรุกล้ำของน้ำเค็มการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การไหลของน้ำใต้ดินเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้้าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คลองอู่ตะเภาความเค็มความต้องการใช้น้าค่ำสัมประสิทธิ์กำรแพร่กระจำยควำมเค็มค่ำสัมประสิทธิ์ควำมต้ำนทำนท้องน้้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่โครงการฝายชะมวงโครงการส่งนา้ และบา รุงรกัษาท่าบวัโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแหล่งน้ำชั้นน้ำบาดาลชายฝั่งฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ดัชนี SPIดัชนี Standardized Precipitation Indexดัชนีน้ำฝนดัชนีภัยแล้งดินถล่มทะเลสาบสงขลาทางระบายน้ำล้นเทศบาลนครหาดใหญ่แบบจาลอง MIKE 11ประสิทธิภาพชลประทานปริมาณน้าท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดป้องกันน้าท่วมโปรแกรม MIKE BASINผังน้ำผันน้าฝายยางพนื้ที่นา้ ท่วมพยากรณ์พยากรณ์ค่าความเค็มพยากรณน์า้พรุโต?ะแดงพื้นที่น้ำแล้งซ้ำซากพื้นที่ราบลุ?มเพิ่มรวามจุอ่างเก็บน้าแม่น้ำเจ้าพระยาอุทกภัย

  Interest

  การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of resonance on tide and storm surge in the Gulf of ThailandTomkratoke S., Tomkratoke S., Sirisup S., Udomchoke V., Kanasut J.2015Continental Shelf Research
  109,pp. 112-126
  11