Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  adapted rule curveANFISArtificial Intelligence (AI)BangkokBhumibol and Sirikit ReservoirsBhumibol Damclimate changeExtreme Gradient Boosting (XGBoost)Greater Chao Phraya River BasinGreater Mae Klong Irrigation ProjectgroundwaterGroundwater bankingGroundwater Flow ModellingGroundwater ModellingGroundwater RechargePing River Basinplants and atmosphere under quasi steady state (WetSpass) modelPotable Water DemandRainfall–Runoff simulationReference crop evapotranspirationremote sensingReservoirReservoir Inflow Predictionwater balance modelwater managementWater StatusWEAP modelWetSpass modelกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบกราฟน้ำหลากออกแบบการกัดเซาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำการออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ความต้องการน้ำความถี่น้ำท่วมความเป็นธรรมความมั่นคงด้านน้ำความเร็วการไหลค่าชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาชลประทานตะกอนน้ำต้นทุนน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แนวทางการบรรเทาอุทกภัยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบจำลอง WUSMOแบบจำลองแบบจำลอง HEC-RASแบบจำลอง MIKE 11แบบจำลอง MIKE Basinแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประสิทธิภาพชลประทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณน้ำเก็บกักปริมาณน้ำหลากสูงสุดผ้าใบคอนกรีตฝนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณภัยแล้งมันสำปะหลังแม่น้ำเพชรบุรีระดับน้ำท่วมระบบให้น้ำแบบไมโครราชบุรีลักษณะของกราฟน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำลำภาชีเลเซอร์สถาณการณ์น้ำสถานภาพน้ำสระเก็บน้ำสิ่งแวดล้อมห้วยองคตอัตราการไหลอาคารระบายน้ำล้นอาคารสลายพลังงานอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกวิทยา

  Interest

  การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of climate change on reservoir reliability: A case of bhumibol dam in ping river basin, thailandTabucanon A.S., Rittima A., Raveephinit D., Phankamolsil Y., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V., Xue W.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(4),pp. 266-281
  3
  2Application of Machine Learning in Daily Reservoir Inflow Prediction of the Bhumibol Dam, ThailandKraisangka J., Rittima A., Sawangphol W., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  1
  3Comparative assessment of groundwater recharge estimation using physicalbased models and empirical methods in Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, ThailandPhankamolsil Y., Rittima A., Teerapunyapong P., Surakit K., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 737-750
  0
  4Optimization–based Solution for Reducing Water Scarcity in the Greater Chao Phraya River Basin, Thailand: Through Re–operating the Bhumibol and Sirikit Reservoirs Using Non–linear Programming SolverKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Engineering Journal
  26(10),pp. 39-56
  0
  5Estimation of groundwater recharge using wetspass model in the Phanom Thuan Song Phi Nong-Bang Len Operation and maintenance projects, ThailandTeerapunyapong P., Phankamolsil Y., Rittima A., Talaluxmana Y., Tabucanon A.S.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0
  6Analysis of Potential Site for Managed Aquifer Recharge Scheme in the Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, ThailandPhankamolsil Y., Rittima A., Rantasewee S., Talaluxmana Y., Surakit K., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J.2022Applied Environmental Research
  44(1),pp. 80-94
  0
  7Tracing crop water demand in the lower ping River Basin, Thailand using cloud-based irrisat applicationKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0