Person Image

Administration

Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

Expertise Cloud

adapted rule curveBangkokBhumibol DamClimate changeGroundwater modellingGroundwater Rechargegroundwater recharge potentialhedging policiesHydrological modelInstream flow requirementIrriSATKhun Dan Prakan Chon DamLaserMae Klong Basin: WEAPmicroirrigationMODFLOWNakhon Nayok RiverPhanom Thuan–Song Phi Nong–Bang Len Operation and Maintenance ProjectsPhanomtuan–Song Phenong–Banglen Sub–irrigation ProjectsPing River BasinPotable Water DemandReference crop evapotranspirationremote sensingReservoir operationreservoir performanceReservoir reliabilitySaturated hydraulic conductivitySoil water parametersSprinklersubstandard productionTemperatureTha Chin RiverThe 2011 Thailand floodurbanizationVelocimetrywater application efficiencywater balance modelwater managementWetSpass modelกราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบกราฟน้ำหลากออกแบบการกัดเซาะการขาดแคลนน้ำการจัดการน้ำการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการจัดสรรน้ำตามส่วนแบ่งน้ำการจัดสรรน้ำตามสัดส่วนการจัดสรรน้ำตามอัตราส่วนปริมาณน้ำเก็บกักการชะล้างพังทลายการใช้ที่ดินการใช้น้ำการซึมการทำนายระดับน้ำการทำบัญชีน้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้ำแบบหลายอ่างการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการอนุรักษ์ดินและน้ำการออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์น้ำท่วมผ้าใบคอนกรีตฝนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณภัยแล้งมันสำปะหลังระบบให้น้ำแบบไมโครราชบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำลำภาชีเลเซอร์สถาณการณ์น้ำสระเก็บน้ำสิ่งแวดล้อมห้วยองคตอัตราการไหลอาคารระบายน้ำล้นอาคารสลายพลังงานอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกวิทยา

Interest

การออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำ, การจัดการน้ำ

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Tracing crop water demand in the lower ping River Basin, Thailand using cloud-based irrisat applicationKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
0
2Impact of climate change on reservoir reliability: A case of bhumibol dam in ping river basin, thailandTabucanon A.S., Rittima A., Raveephinit D., Phankamolsil Y., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V., Xue W.2021Environment and Natural Resources Journal
19(4),pp. 266-281
0
3Estimation of groundwater recharge using wetspass model in the Phanom Thuan Song Phi Nong-Bang Len Operation and maintenance projects, ThailandTeerapunyapong P., Phankamolsil Y., Rittima A., Talaluxmana Y., Tabucanon A.S.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
0