Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • MAsc.(Civil Engineering ), Dalhousie University Polytechnic, CANADA, 2539

  Expertise Cloud

  Bangkokchlorinedistrict metering areaDMAenergyEPANETinletLeak RepairMaizeMultiple Temporal ScalesNetwork Analysispipe networkpipe networks analysistap waterTemperatureThungmahamekTSUNAMI DISASTERUrban Water DemandVirtual waterVisual MODFLOWwater ageWater BalanceWater ConsumptionWater distribution systemWater footprintWeather Impactการกระจายตัว 2 ตัวแปรการขาดแคลนน้ำการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประเมินปริมาณฝนตามพื้นที่โดยเรดาร์การผันน้ำการรุกตัวการรุกตัวของน้ำเค็มการรุกล้ำของน้ำเค็มการวิเคราะห์มิติการสอบเทียบอัตโนมัติการสูญเสียพลังงานการหาค่าเหมาะที่สุดการไหลของน้ำใต้ดินเกษตรกรรมข้าวข้าว วอเตอร์ฟุตปริ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์คลองอู่เรือความเค็มความเชื่อถือได้ความแห้งแล้งคุณภาพน้ำโครงข่ายท่อจังหวัดสมุทรสงครามชลศาสตร์ชั้นน้ำบาดาลชายฝั่งดรรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติดรรชนีหยาดน้ำฟ้ามาตรฐานต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดน้ำท่วมถังเก็บน้ำใสทรัพยากรน้ำท่อจ่ายน้ำชนิด PVCท่อประปานาดำนาเปียกสลับแห้งน้ำใต้ดินน้ำสูญเสียน้ำเสมือนบ่อเก็บน้ำบึงคูณแบบจำลองแบบจำลอง MIKE BASINแบบจำลอง Visual MODFLOWแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาแบบจำลองอุทกวิทยาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินพลังงานพิจิตรพื้นที่เฝ้าระวังระบบกระจายน้ำระบบการพยากรณ์น้ำท่วมตามเวลาจริงระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจระบบฐานข้อมูลระบบประปาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสูบจ่ายน้ำระบบสูบส่งน้ำแรงดันลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำยมวอเตอร์ฟุตปริ้นวิธีการคอปูลาวิธีจับคู่เชื่อมโยงวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสมดุลน้ำอัตราการแตกรั่วอาคารสูงอุโมงค์ส่งน้ำ

  Interest

  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)