Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • MAsc.(Civil Engineering ), Dalhousie University Polytechnic, CANADA, 2539

  Expertise Cloud

  BangkokChlorinedistrict metering areaDMAenergyEPANETFree residual chlorineinletleak repairMaizeMultiple Temporal ScalesNetwork Analysispipe networkReliabilityResilience indextap waterUrban Water DemandVisual MODFLOWWater ConsumptionWater distribution networkswater distribution systemWater footprintwater leakagewater lossWater loss controlWater losseswater qualityWater quality auditWater Quality ModelWater Supply and Pipe Network SystemWater supply networkwater transmission systemwater transmission tunnelWater useWater-energy nexusWeather Impactการกระจายตัว 2 ตัวแปรการขาดแคลนน้ำการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำการใช้น้ำการบริหารจัดการด้านน้ำการบริหารจัดการนํ้าการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการแรงดันการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประเมินปริมาณฝนตามพื้นที่โดยเรดาร์การประเมินพลังงานการผันน้ำการรุกตัวการรุกตัวของน้ำเค็มการรุกล้ำของน้ำเค็มการล้างเส้นท่อการวิเคราะห์มิติการสอบเทียบอัตโนมัติการสูญเสียพลังงานการหาค่าเหมาะที่สุดการไหลของน้ำใต้ดินเกษตรกรรมข้าวข้าว วอเตอร์ฟุตปริ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวหอมมะลิข้าวอินทรีย์คลองอู่เรือคลอรีนความเค็มความเชื่อถือได้ความแห้งแล้งคุณภาพน้ำโครงข่ายท่อโครงข่ายท่อประปาจังหวัดสมุทรสงครามชลศาสตร์ชั้นน้ำบาดาลชายฝั่งดรรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติดรรชนีหยาดน้ำฟ้ามาตรฐานดัชนีความยืดหยุ่นดัชนีคุณภาพน้ำต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดน้ำท่วมถังเก็บน้ำใสทรัพยากรน้ำท่อจ่ายน้ำชนิด PVCท่อประปานาดำนํ้าประปานาเปียกสลับแห้งน้ำใต้ดินน้ำสูญเสียน้ำเสมือนบ่อเก็บน้ำแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาพลังงานพิจิตรพื้นที่เฝ้าระวังระบบฐานข้อมูลวอเตอร์ฟุตปริ้นสมดุลน้ำ

  Interest

  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2554 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ค. 2542 - มิ.ย. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 63 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Energy Balance of a Trunk Main Network in Bangkok, ThailandLapprasert S., Lapprasert S., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S., Chittaladakorn S.2018Journal - American Water Works Association
  110(7),pp. E18-E27
  6
  2Real benefits of leak repair and increasing the number of inlets to energyLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Pornprommin A., Wongwiset T.2019Water Practice and Technology
  14(3),pp. 714-725
  4
  3Water Quality Audit in Drinking Water Distribution NetworksLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Makpiboon C., Changklom J., Pornprommin A.2021Journal of Water Resources Planning and Management
  147(3)
  4
  4Impacts of weather variables on urban water demand at multiple temporal scalesMakpiboon C., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2020International Journal of GEOMATE
  18(67),pp. 71-77
  3
  5Theoretical estimation of energy balance components in water networks for top-down approachLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Charuwimolkul N., Changklom J., Pornprommin A.2021Water (Switzerland)
  13(8)
  2
  6TEMPORAL SCALE IMPACTS OF WEATHER VARIABLES ON URBAN WATER DEMANDChaiyasen B., Makpiboon C., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2021Suranaree Journal of Science and Technology
  28(4),pp. 1-7
  1
  7Impact of COVID-19 on monthly water consumption on a tropical tourism island: case study of Phuket (Thailand)Changklom J., Surasaranwong T., Jowwongsan P., Lipiwattanakarn S., Pornprommin A.2022Water Supply
  22(3),pp. 3419-3430
  1
  8TARGET RESILIENCE INDEX FOR WATER DISTRIBUTION NETWORKSKongbuchakiat P., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2022International Journal of GEOMATE
  22(92),pp. 24-31
  0
  9Channel Roughness Coefficients Estimation using Slope-area MethodLipiwattanakarn S., Rattanakemakorn N., Sapphaisal C.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 31-38
  0