Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.( วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.( Irrigation Engineering ), Utah State University, สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  Auto-Calibrationdecision support systemEPANETEvolutionary AlgorithmFloodFlood /Land use PlanningFLOOD ALLEVIATIONFlood managementGenetic AlgorithmHydraulic modelHydraulic Operation and ControlHYDRAULIC STRUCTUREHydrodynamic modelHydrological modelHydrologyNetwork AnalysisPressurepressurizedProbability density functionPRVPublic hearingPublic participationRainfall-Runoff ModelRAJJAPRAPHA DAMRANONG COASTALReservoirRisk index.river basin managementRiver Operation ModelRMA2RVAการประปานครหลวงการปรับตัวของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2ผู้ติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการสอบเทียบอัตโนมัติการสูญเสียพลังงานการหาค่าความเหมาะสมการหาค่าเหมาะที่สุดกิจกรรมของมนุษย์เขื่อนเขื่อน/อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์คลองดาดคอนกรีตความเค็มความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้้าในแม่น้้ากับระดับน้้าทะเลค้าส้าคัญ: แบบจ้าลอง SWATโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการส่งน้ำโครงข่ายท่อโครงข่ายใยประสาทเทียมเจนีติกแอลกอริทึ่มเจเนติกอัลกอลิทึมแบบจำลองตอม่อถังเก็บน้ำใสทำเหมืองทุ่งสงน้ำเค็มน้ำท่วมน้ำประปาน้ำฝนน้ำสูญเสียบรรเทาแบบจา ลอง SWATแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ Mike Basinแบบจ้าลองโครงข่ายใยประสาทเทียมแบบจำลองอุทกวิทยาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชลประทานพื้นที่เฝ้าระวังไฟฟ้ามหานครแม่น้าเจ้าพระยาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพลวัตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสูบจ่ายน้ำระบบสูบส่งน้ำแรงดันแรงดันน้ำใต้ดินโรงไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้้าซองลุ่มน้้าอู่ตะเภาลุ่มน้ำงึมลุ่มน้ำมูลวิกฤติการณ์วิกฤติด้านน้ำสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสมดุลน้้าสมดุลนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเสถียรภาพคลองแหล่งน้ำดิบอัลกอริทึม Dijkstraอัลกอริทึม Golden selection searchอ่างเก็บน้้าอ่างเก็บนํ้าอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอ่างเก็บน้ำคลองหลา อุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อุโมงค์ส่งน้ำ

  Interest

  Design of Hydraulic Structure, Hydraulic Operation and Control, Hydranlics in Open Channel Flow and Closed Conduit, Pipe Network Analysis

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 85 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Auto-calibration by evolutionary algorithm in decision support system for flood warningChongwilaikasem J., Chittaladakorn S., Sucharit S.2012Advances in Geosciences
   ,pp. 65-80
   0
   2GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR FLOOD MANAGEMENT BY CASCADE MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC)Klahan K., Chittaladakorn S., Pilailar S.2021Geographia Technica
   16(2),pp. 116-131
   0
   3Evaluation of Bangkok Flood Vulnerability Index Using Fuzzy Inference SystemUdnoon S., Pilailar S., Chittaladakorn S.2021KSCE Journal of Civil Engineering
   0
   4Decision support model for optimal management of coastal gateDitthakit P., Chittaladakorn S.2010Advances in Geosciences: Volume 17: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 425-441
   0
   5Ground water level criteria for supporting lined concrete canal designKlungsupavipat S., Chittaladakorn S.2010Advances in Geosciences: Volume 17: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 387-405
   0
   6The influence on the water usage planning in the new theoretical agricultural system under the stochastic rainfallChittaladakorn S., Jornpradit E.2009Advances in Geosciences: Volume 11: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 325-339
   0
   7Energy Balance of a Trunk Main Network in Bangkok, ThailandLapprasert S., Lapprasert S., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S., Chittaladakorn S.2018Journal - American Water Works Association
   110(7),pp. E18-E27
   6
   8Hydrologic time series data modeling using multiplicative arimaTaewichit C., Chittaladakorn S.2009Advances in Geosciences: Volume 11: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 81-94
   1
   9Classifier system for rule-based operation of canal gatesChittaladakorn S., Merkley G.2005Journal of Water Resources Planning and Management
   131(1),pp. 3-13
   2
   10Decision support system for coastal protection layout design (DSS4CPD) using genetic algorithm (GA) and multicriteria analysis (MCA)Jinchai P., Chittaladakorn S.2012Advances in Geosciences
   ,pp. 105-130
   0
   11Flow path and hydraulic analysis for on-farm pressurized irrigation systemsPinthong K., Merkley G.P., Chittaladakorn S.2013Irrigation Science
   31(3),pp. 371-383
   7
   12Decision support system for water supply planningRuangthanunrak C., Chittaladakorn S.2012Advances in Geosciences
   ,pp. 131-144
   0
   13Intelligent model for pipe network managementChittaladakorn S., Ditthakit P.2010Advances in Geosciences: Volume 17: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 407-423
   0
   14Flood risk index for land-use changes: Case study of pakpanang river basinKittikhun C., Pilailar S., Chittaladakorn S., Jhonpadit E.2020Engineering Journal
   24(5),pp. 26-40
   0
   15Decision support for periodical optimum of water delivery from reservoir by decision treeJornpradit E., Chittaladakorn S.2012Advances in Geosciences
   ,pp. 81-104
   0
   16Optimal coastal gate operation method through simulation-optimization approachDitthakit P., Chittaladakorn S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 177-190
   0