Search Result of "EPANET"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) (2019)

ผลงาน:การวิเคราะห์ระบบท่อประปาภายในอาคารสูงด้วยแบบจำลอง EPANET

นักวิจัย: Imgอารยะ สายรวมญาติ Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์ Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์ Imgจิรเมธ ช้างคล่อม

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบสูบส่งน้ำของการประปานครหลวงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองระบบการจ่ายน้ำประปา ของการประปานครหลวงฝั่งตะวันตกโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET

ผู้เขียน:ImgNakorn SANYASIRI

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การไหลและคลอรีนตกค้างในโครงข่ายระบบท่อประปาด้วยโปรแกรม Epanet และ GIS ซอฟแวร์

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ พิระชัย

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, ImgAdisak Tongkaimuk

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงข่ายส่งน้ำประปาของการประปานครหลวง โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

ผู้เขียน:Imgสายัณห์ น้ำเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การจำลองระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาสมุทรสาครของการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การออกแบบระบบประปาภายในอาคารสูงด้วยแบบจำลอง EPANET

ผู้เขียน:Imgอังกูร รินทรามี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองระบบสูบจ่ายน้ำ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆของการประปานครหลวง โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

ผู้เขียน:Imgสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำอย่างเหมาะสมด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน

ผู้เขียน:Imgอนุพงษ์ เปรมปรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuttisak Soralump

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายท่อจ่ายน้ำความละเอียดสูงสำหรับกิจการประปาขนาดใหญ่

Img
Img
Img
Img
12